Dowód osobisty - uzyskanie, wymiana

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (należy drukować dwustronnie - zał. nr 1)

 

Załączniki do wniosku:

  

 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy
 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku dołącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu  wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do  wniosku załącza się zaświadczenie       o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
 • dotychczasowy dowód osobisty  lub ważny paszport (do wglądu), a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzającego tożsamość

     

2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w postaci papierowej– załącznik nr 2

 

Wniosek i formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy drukować dwustronnie !

    

3.Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej na platformie ePUAP, opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym epuap.

Załączniki do e-wniosku: 

 • plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografi 35x45 mm. spełniającą wymogi - patrz pkt. 1
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy w związku z przynależnością do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zawierający orzeczenie lub zaświadczenie
 • jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał nalezy złożyć przy odbiorze dowodu osobistego
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport przedstawia się do wglądu podczas odbioru nowego dowodu osobistego

4.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w postaci elektronicznej na platformie ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl lub osobiście.

 

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE  z wyjątkiem:

 • osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za którą wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby. Obecność dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia nie jest wymagana. Uwaga! Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku.

Opłaty

Od 01.01.2010r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Termin i sposób załatwienia

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE z wyjątkiem :

 • osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – odbiera rodzic albo opiekun prawny
 •  w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

-  osoba która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument  organowi dowolnej gminy, Policji , innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

-  osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego, który może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularnej RP o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

-  osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go organowi dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 8458
22 stycznia 2020 12:14 (Witold Obarski) - Usunięcie załącznika.
22 stycznia 2020 12:14 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
11 kwietnia 2019 23:49 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany