RODO

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy w Stawigudzie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku 
z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych zwanego „RODO”, Urząd Gminy w Stawigudzie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w Urzędzie Gminy Stawiguda jest Wójt Gminy Stawiguda, 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, adres mail: stawiguda@stawiguda.pl
 2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym  można kontaktować się pod adresem mail: iod@stawiguda.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Urząd Gminy w Stawigudzie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczących usług na rzecz Administratora.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

7. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia:  

  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania.

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńskiej 10., 11-034 Stawiguda.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Stawiguda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony danych  osobowych,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stornami umowy.

11. O szczegółach podstawy przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2018 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 665
27 czerwca 2018 14:02 Paweł Chmielewski - Zmiana treści zakładki.
27 czerwca 2018 13:55 Paweł Chmielewski - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany