Ewidencja działalności gospodarczej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej

– dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

– wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

– wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

 

2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU PRZEZ WÓJTA GMINY STAWIGUDA DANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZOSTALI Z NIEJ WYKREŚLENI PRZED 1 LIPCA 2011

 

3. WNIOSEK O WYDANIE UWIERZYTELNIONEJ KSEROKOPII ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU Z EWIDENCJI W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZOSTALI Z NIEJ WYKREŚLENI PRZED 1 LIPCA 2011

–    podanie o poświadczenie zgodności kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji

 

4. Zbiór formularzy i instrukcji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

Dorota Graack

Informacja: tel. 607-757-003

e-mail: graack@stawiguda.pl

Opłaty

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1  nie podlega opłacie skarbowej

 – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kopii w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

 – opłata skarbowa w wys. 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Stawiguda 

 

           Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy

           Gmina Stawiguda   12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

● za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra rozwoju oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

● na formularzu papierowym zgodnym z formularzem elektronicznym, w wybranym przez siebie urzędzie gminy. W tym przypadku organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za  pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

● przesyłając go na adres, wybranego przez siebie, urzędu gminy listem poleconym (własnoręczność podpisu, którym opatrzony jest wniosek, winna być poświadczona przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Wójta Gminy Stawiguda w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali z niej wykreśleni przed 1 lipca 2011 wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Jeśli chcesz rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą lub świadczyć usługi w formie samozatrudnienia odsyłamy do poradnika umieszczonego na stronie biznes.gov.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa - Prawo przedsiębiorców

  2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

  3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

  4. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

  5. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda – w sprawach dotyczących odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, a dotyczących przedsiębiorców, którzy zostali  wykreśleni z ewidencji działalności prowadzonej przez Wójta Gminy Stawiguda przed dniem 1 lipca 2011 r.

Inne informacje

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Pomimo tego, że dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku.

Wniosek CEIDG-1 służy także do:

- dokonywania aktualizacji danych,

- wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

- wpisu do ewidencji informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.        

Istnieją następujące drogi złożenia Wniosku:

  • osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo patrz – załącznik Pełnomocnictwo) w wybranym urzędzie gminy/miasta. W Stawigudzie miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest:

Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda,

tel. 607 757 003 – Dorota Graack,

e-mail: graack@stawiguda.pl

  • Wysłane listem poleconym na adres wybranego urzędu
  • elektronicznie - za pośrednictwem formularza CEIDG z podpisem kwalifikowanym.

Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG (na www.ceidg.gov.pl w Bazie przedsiębiorców można odszukać wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF).

Organem ewidencyjnym jest Minister właściwy do spraw gospodarki.

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna!

 

 

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępnia dane  o przedsiębiorcach  na swojej stronie internetowej (www.ceidg.gov.pl).

Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

 

- Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 3865
29 listopada 2019 13:46 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 listopada 2019 11:58 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 listopada 2019 11:56 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany