Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa (ślub zawierany w formie wyznaniowej)

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (Pietro) stanowisko ds. małżeństw, (przed kierownikiem lub zastępcą USC)

Informacja: tel. 89 5126165, 89 5126475 w 1108

adres email: niemierza@stawiguda.pl

Opłaty

Opłaty:

 

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

Termin i sposób załatwienia

  • Zgłoszenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa dokonują zainteresowani osobiście u kierownika urzędu stanu cywilnego.
  • Na podstawie uzgodnień z przedstawicielami kościołów i związków przed datą zawarcia małżeństwa.
  • Zaświadczenie ważne jest 6 (sześć) miesięcy od daty jego wydania i w okresie jego ważności winien być zawarty związek małżeński.
  • Wydane zaświadczenie ważne jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Po zawarciu małżeństwa w ciągu 5 (pięciu) dni „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa” organy kościoła lub związku wyznaniowego dostarczają do urzędu stanu cywilnego celem sporządzenia aktu małżeństwa.
  • Akt małżeństwa zostanie sporządzony niezwłocznie po doręczeniu przez organy kościoła lub związku wyznaniowego dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa.
  • Po upływie tygodnia od zawarcia małżeństwa małżonkowie odbierają odpis aktu potwierdzający zawarcie małżeństwa.
  • Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 2015 poz.583,

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2014 poz. 1628 t.j.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia

1. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

2. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego               i opiekuńczego, powiadamia strony o odmowie sporządzenia aktu ze względu na naruszenie przepisów przez organy kościoła lub związku wyznaniowego (niedostarczenie dokumentów w terminie pięciu dni o daty zawarcia lub związek małżeński zawarty został po upływie ważności zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu).

Osoby zainteresowane w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę sporządzenia aktu małżeństwa. Jeżeli sąd podtrzyma ustalenia kierownika urzędu stanu cywilnego odmawiającego sporządzenia aktu małżeństwa strony mogą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Inne informacje

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają:

 

gdy zamierzający zawrzeć małżeństwo jest:

1. kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową:

-            dowód osobisty (do wglądu),

 

2. Jeżeli osoba zawierająca jest cudzoziemcem:

-            dokument tożsamości (do wglądu),

-            zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca.

 

Wnoszą opłatę skarbową.

 

Jeżeli małżeństwo zawierane będzie przez pełnomocnika – postanowienia sądowe ustanawiające pełnomocnika (wydaje wydział rodzinny sądu rejonowego).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1867
15 stycznia 2016 11:24 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
14 stycznia 2016 13:37 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
14 stycznia 2016 13:33 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany