Sprzedaż/przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie Pluski, gmina Stawiguda

GN.6840.5.2016.TB
Stawiguda, dnia 18 sierpnia 2017r.

WÓJT GMINY STAWIGUDA

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości:

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie PLUSKI, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, objętą księgą wieczystą numer OL1O/00044839/3, 

działka nr 898 o powierzchni 0,5818 ha 

cena  wywoławcza 480.000,00  zł  wadium –  96.000,00  zł minimalne postąpienie – 4800,00 zł

Podatek VAT w stawce 23% zostanie doliczony do ceny części działki o powierzchni 0,1030ha oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UT o treści „ projektowana plaża z kąpieliskiem”.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położona w strefie oznaczonej symbolem: UT o treści: „projektowana plaża z kąpieliskiem” oraz R o treści: „tereny upraw rolnych wyłączone z zabudowy”.

 

Charakterystyka nieruchomości

Działka niezabudowana o nieregularnym kształcie, częściowo zabagniona, położona pośród  zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, ok. 70 m od jeziora Plusznego, zlokalizowana przy ul. Jeziornej, o nawierzchni asfaltowej. Działka położona jest w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej. 

Przetarg  odbędzie  się  dnia  22 września  2017r.

od godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, przy ul. Olsztyńskiej 10, w pokoju nr 17 (I piętro).

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej wymienionej wysokości przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Stawigudzie: Bank Spółdzielczy w Olsztynku nr: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 18 września 2017r. 

 Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie. 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży,     w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Stawiguda. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu. 

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. 

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy     o nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy    o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

 

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Stawiguda zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Stawigudzie Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 3), tel: (89) 519 56 89, (89) 512 69 20.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda                     i w Sołectwie Pluski - Rybaki na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od dnia 23 sierpnia 2017r. Ogłoszenie podlega publikacji na oficjalnej stronnie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem https://www.stawiguda.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda pod adresem: https://www.bip.stawiguda.pl oraz na stronie internetowej Monitora Samorządowego pod adresem: https://www.otoprzetargi.pl  

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                /-/ Irena Derdoń

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2017 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 1467
23 sierpnia 2017 11:26 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_publikacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2017 11:26 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2017 11:26 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany