Sprzedaż/przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Miodówko, gmina Stawiguda

GN.6840.2.3.2019. CZA                                                                                              Stawiguda, dnia 26 czerwca 2019r.

WÓJT GMINY STAWIGUDA

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości:

OGŁOSZENIE

O DRUGIM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie MIODÓWKO, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, objętej księgą wieczystą numer OL1O/00036156/2,

-          działka nr 101/54 o powierzchni 0,6620 ha

cena  wywoławcza - 590.000,00  zł + 23% VAT

wadium –  118.000,00  zł

minimalne postąpienie – 5900,00 zł

-          działka nr 101/55 o powierzchni  0,6611 ha

cena  wywoławcza - 550.000,00  zł + 23% VAT

wadium –  110.000,00 zł

minimalne postąpienie – 5500,00 zł

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość objęta jest  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położona w strefie oznaczonej symbolem: B-UP.01 o treści: „tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej”.

Charakterystyka nieruchomości

Działki niezabudowane, położone na obrzeżach zabudowy mieszkaniowej miejscowości Miodówko, w sąsiedztwie ogródków działkowych, teren o regularnym kształcie, ok. 12 km od granic Olsztyna. Dostępność komunikacyjna z drogi serwisowej o nawierzchni asfaltowej przy drodze ekspresowej nr S51. Działki położone są w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej. Na działce nr 101/55 usytuowane są słupy energetyczne i przebiega linia energetyczna napowietrzna. Nieruchomość objęta jest Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Przetarg  odbędzie  się  dnia  01 sierpnia  2019r.

od godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, przy ul. Olsztyńskiej 10,

w pokoju nr 17 (I piętro).

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej wymienionej wysokości przelewem na rachunek  Gminy Stawiguda: Bank Spółdzielczy w Olsztynku nr: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 30 lipca 2019r.

 Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży,     w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Stawiguda. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu.

W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy  z dnia 20 października 1994r.     o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2019r. Dz. U.  poz. 482). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa własności Nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Stawiguda zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stawigudzie Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 3), tel: (89) 519 56 89, (89) 512 69 20.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda  na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od dnia 01 lipca 2019r. Ogłoszenie podlega publikacji na oficjalnej stronnie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem https://www.stawiguda.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda pod adresem: https://www.bip.stawiguda.pl  oraz na stronie internetowej Monitora Samorządowego pod adresem: https://www.otoprzetargi.pl 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                                                      (-) Michał Kontraktowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2019 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 612
28 czerwca 2019 13:38 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_polozonej_w_obrebie_ miodowko_w_gminie_stawiguda.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2019 13:36 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2019 13:36 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany