Sprzedaż/przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie Gryźliny, gmina Stawiguda (ul.Truskawkowa)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U.  z 2014r. poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

( poprzedni termin przetargu 15.06.2018r.)

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie,

w obrębie geodezyjnym Gryźliny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

działka nr 124 o powierzchni 0,1221ha  numer księgi wieczystej: OL1O/00052638/3;

cena  wywoławcza - 75.000,00 zł + 23 % VAT

wadium –  15.000,00  zł

minimalne postąpienie – 800,00 zł

Uwarunkowania planistyczne:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiguda nieruchomość położona jest w strefie kierunków zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej intensywności.

Charakterystyka działki:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na obrzeżach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dojazd drogą gruntową ul. Truskawkowa, w pobliżu droga o nawierzchni asfaltowej,  w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej. Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą, o lekkim zróżnicowaniu wysokości terenu, regularnym kształcie. Obszar ww. działki posiada ważną decyzję o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z garażem.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 WRZEŚNIA 2018r.

o godzinie 09.00, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, pokój 17 (I piętro)

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej wymienionej wysokości przelewem na rachunek  Gminy  Stawiguda: Bank Spółdzielczy w Olsztynku nr: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 24 września 2018r.

 Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży,     w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Stawiguda. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy     o nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy    o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Stawiguda zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Stawigudzie Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 3), tel: (89) 519 56 89, (89) 512 69 20.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda i w Sołectwie Gryźliny na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od dnia 27 sierpnia 2018r. Ogłoszenie podlega publikacji na oficjalnej stronnie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem https://www.stawiguda.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda pod adresem: https://www.bip.stawiguda.pl  oraz na stronie internetowej Monitora Samorządowego pod adresem: https://www.otoprzetargi.pl 

 

Zastępca Wójta Gminy Stawiguda

                                                                                                       (-) Jarosław Organiściak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2018 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 824
27 sierpnia 2018 10:12 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 sierpnia 2018 10:08 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_gryzliny_dz_nr_124.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 sierpnia 2018 10:07 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany