Sprzedaż/przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda (ul. Łąkowa)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości:

OGŁOSZENIE

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie STAWIGUDA, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, objętych księgą wieczystą numer OL1O/00054504/9, stanowiących nieruchomości łączne składające się z niżej wymienionych działek gruntu:

1)         nr 258/8 o powierzchni 0,1253 ha i nr 258/9 o powierzchni 0,0840 ha;

cena  wywoławcza - 66.000,00  zł

wadium –  13.200,00  zł

minimalne postąpienie – 700,00 zł

2)         nr 258/16 o powierzchni 0,0923 ha i nr 258/17 o powierzchni. 0,0706 ha;

cena  wywoławcza - 49.000,00  zł

wadium –  9.800,00  zł

minimalne postąpienie – 500,00 zł

3)         nr 258/18 o powierzchni. 0,1210 ha i nr 258/19 o powierzchni 0,0782 ha;

cena  wywoławcza - 63.000,00  zł

wadium –  12.600,00  zł

minimalne postąpienie – 700,00 zł

4)         nr 258/20 o powierzchni 0,1375 ha i nr 258/21 o powierzchni 0,0502 ha;

cena  wywoławcza - 68.000,00  zł

wadium –  13.800,00  zł

minimalne postąpienie – 700,00 zł

5)         nr 258/22 o powierzchni 0,1296 ha i nr 258/23 o powierzchni 0,0750 ha;

cena  wywoławcza - 67.000,00  zł

wadium –  13.400,00  zł

minimalne postąpienie – 700,00 zł

Podatek VAT w stawce 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr: 258/8, 258/16, 258/18, 258/20, 258/22 oznaczone są symbolem 1MN o treści: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a działki nr: 258/9, 258/17, 258/19, 258/21, 258/23 oznaczone są symbolem 17ZN o treści: tereny zieleni urządzonej.

 

 

Charakterystyka nieruchomości

Nieruchomości gruntowe łączne, niezabudowane, położone w strefie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pastwisk i lasów z lekkim spadkiem terenu, zlokalizowane bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Łąkowa). Działki położone są w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej. Przez teren działek przebiega sieć kanalizacyjna.

Przetargi odbędą się dnia14 czerwca 2018r.

od godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, przy ul. Olsztyńskiej 10,

w pokoju nr 17 (I piętro).

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej wymienionej wysokości przelewem na rachunek Gminy Stawiguda: Bank Spółdzielczy w Olsztynku nr: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 11 czerwca 2018r.

 Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży,     w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Stawiguda. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

 

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Stawiguda zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Stawigudzie Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 3), tel: (89) 519 56 89, (89) 512 69 20.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda i w Sołectwie Stawiguda  na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od dnia 14 maja 2018r. Ogłoszenie podlega publikacji na oficjalnej stronnie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem https://www.stawiguda.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda pod adresem: https://www.bip.stawiguda.pl  oraz na stronie internetowej Monitora Samorządowego pod adresem: https://www.otoprzetargi.pl 

Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                                                             (-) Irena Derdoń

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2018 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1222
14 maja 2018 10:19 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_stawiguda_ul_lakowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2018 10:19 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany