Sprzedaż/przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda

WÓJT GMINY STAWIGUDA

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PIĄTY ( V ) PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

(poprzednie terminy przetargów 22.05.2015 r., 24.07.2015 r., 25.09.2015 r., 06.11.2015 r.)

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie

w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

działka nr 167/12 o powierzchni 0,1972,  numer księgi wieczystej: OL1O/00080962/8;

cena  wywoławcza - 160.000,00 zł + 23 % VAT

wadium –  32.000,00  zł

minimalne postąpienie – 1.600,00 zł

Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w strefie oznaczonej symbolem MN.09 o treści: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Charakterystyka działki:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w kompleksie działek, w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej. Dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Drozda) poprzez drogę gruntową (około 40 m). Działka ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu, teren jest pofalowany. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, rekreacyjna i jezioro Naterskie (ok. 200 m).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 11 GRUDNIA 2015 r.

o godzinie 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, pokój 17 (I piętro)

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 07 grudnia 2015 r. na rachunek Urzędu Gminy w Stawigudzie:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008.

Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

-   wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia;

-   wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej;

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Stawiguda zastrzega prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stawigudzie (pok. nr 3), telefonicznie: 89 519 56 89, 89 512 69 20 lub na stronach internetowych www.stawiguda.pl i www.bip.stawiguda.com.pl

Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 10 listopada 2015 r.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2203
10 listopada 2015 14:19 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_v.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:19 (Anna Czaczkowska) - Usunięcie załącznika [ogloszenie_v_przetarg.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:18 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany