Sprzedaż/przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda

WÓJT GMINY STAWIGUDA

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

trzecie ( III ) przetargi ustne nieograniczone

(poprzedni termin przetargu 24.07.2015 r., 06.11.2015 r.)

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie BARTĄG, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, objętych księgą wieczystą numer OL1O/00035984/8,

dz. nr 168/6 o powierzchni  0,0964 ha

cena  wywoławcza - 110.000,00  zł + 23% VAT

wadium –  22.000,00 zł

minimalne postąpienie – 1.100,00 zł

- dz. nr 168/7 o powierzchni  0,0973 ha

cena  wywoławcza - 111.000,00  zł + 23% VAT

wadium –  22.200,00 zł

minimalne postąpienie – 1.110,00 zł

Uwarunkowania planistyczne

Działki nr 168/6 i nr 168/7 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położone w strefie oznaczonej symbolem: 1MN o treści: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

Charakterystyka nieruchomości

Działki niezabudowane o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, zlokalizowane przy ulicy Świętego Jana o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bartąg. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Działki położone są w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej.

Przetargi odbędą się dnia11 grudnia 2015 r.

od godz. 09.00, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 17 (I piętro).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 07 grudnia 2015 r. na rachunek Urzędu Gminy w Stawigudzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku nr konta: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą  wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie  po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni,  z  zastrzeżeniem:

-   wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia;

-   wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Stawiguda zastrzega prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, pokój nr 3, tel.: 89 5195 689, 89 5126 920,. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Stawiguda, pod adresem www.bip.stawiguda.com.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem www.stawiguda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 10.11.2015 r.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2543
10 listopada 2015 09:26 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [orientacyjne_polozenie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 09:26 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [mapa_ewidencyjna.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 09:25 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_iii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany