Sprzedaż/przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bartag, gmina Stawiguda

WÓJT GMINY STAWIGUDA

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

pierwsze ( I ) przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie gminy Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie,

w obrębie geodezyjnym BARTĄG:

  • działka nr 137/11 o powierzchni 834 m2,  numer księgi wieczystej: OL1O/00035992/7

cena  wywoławcza - 70.000,00  zł + 23 % VAT

wadium –  14.000,00  zł

minimalne postąpienie – 700 zł

  • działka nr 137/13 o powierzchni 1328 m2,  numer księgi wieczystej: OL1O/00035992/7

cena  wywoławcza - 105.000,00  zł + 23 % VAT

wadium –  21.000,00  zł

minimalne postąpienie – 1.100,00 zł

Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 137/11 i nr 137/13 położone są w strefie oznaczonej symbolem MU-3, o treści: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe, niezagospodarowane, położone w miejscowości Bartąg, około 2 km od granicy miasta Olsztyna w otoczeniu terenów dotychczas użytkowanych rolniczo i jako pastwiska. Dostęp z drogi o powierzchni gruntowej (ulica Kolorowa). Nieruchomości mają nieregularny kształt, teren jest dość płaski, w obniżeniu w stosunku do drogi dojazdowej.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ DNIA 26 kwietnia 2013 r.

od godz. 9.00, w pokoju nr 17 w budynku Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2013 r. na rachunek Urzędu Gminy w Stawigudzie:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008.

Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

-     wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia;

-     wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej;

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Stawiguda zastrzega prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stawigudzie (pok. nr 3), telefonicznie: 89 519 56 89, 89 512 69 20 lub na stronach internetowych www.stawiguda.pl i www.bip.stawiguda.com.pl

Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia

25 marca 2013 r.

Wójt Gminy Stawiguda

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2013 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 259238
27 marca 2013 08:58 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu.
27 marca 2013 08:31 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [mapa_pogladowa.jpg] do dokumentu.
27 marca 2013 08:31 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [mapa_ewidencyjna.jpg] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany