Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

Stawiguda, dnia 28 lipca 2016 r.

 

OŚiP.6220.44.2016.MJ

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),  w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Wójt Gminy Stawiguda

prowadzący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Bartążek – Bartąg gmina Stawiguda zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania dowodowego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kpa, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zamieszcza się na:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Stawiguda.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda.
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Bartąg.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2016 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1329
29 lipca 2016 08:54 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany