Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stawiguda, dnia 28 lipca 2016 r.

 

 

OŚiP.6220.44.2016.MJ

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek Pani Anny Grodkiewicz, reprezentującej Gminę Stawiguda w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Bartążek – Bartąg gmina Stawiguda zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Od niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie.

Informację o wydaniu postanowienia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10, tablicach ogłoszeń w miejscowości Bartąg oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego postępowanie,
z uwagi, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią wydanego postanowienia, złożonego wniosku oraz załączonej dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2016 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1391
29 lipca 2016 08:53 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany