Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.09.2013 r. na wniosek Grzegorza Bogdan Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej, działającego z upoważnienia inwestora Pani Mari Smólskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Bartąg (jednostka G) w gminie Stawiguda. Jednocześnie zawiadamiam zainteresowane strony postępowania o możliwości zapoznania się z przedłożonymi dokumentami w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 3.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku …, przedmiotowe postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  

         Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2013 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1893
02 października 2013 15:07 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany