Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomieniu o możliwości zapoznania sie z dokumentacją postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY STAWIGUDA

Działając na podstawie przepisu art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z przepisem art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

Wójt Gminy Stawiguda, powiat olsztyński, prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przeróbki kruszyw naturalnych na działce nr 29/2, obręb Ruś, gmina Stawiguda, zawiadamia w toku prowadzonego postępowania dowodowego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 K.p.a., informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do 15.00, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia

POUCZENIE

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Otrzymują:

  1. Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Olsztynie S.A. (adres w aktach);
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie
  4. Strony postepowania według wykazu
  5. a/a

 

Zawiadomienie zamieszcza się na:

1)      tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda,

2)      stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda,

3)      tablicy ogłoszeń sołectw: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gągławki, Gryźliny, Jaroty, Majdy-Kręsk, Miodówko, Pluski, Ruś, Stawiguda, Tomaszkowo, Wymój, w gminie Stawiguda

 

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2013 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2333
03 lipca 2013 13:17 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany