Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 64 § 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 01.03.2013 r. na wniosek Grzegorza Bogdan Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej, działającego z upoważnienia inwestora Gminy Stawiguda, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Kręsk w gminie Stawiguda do miejscowości Barwiny w gminie Gietrzwałd i na osiedlu zabudowy letniskowej w miejscowości Kręsk w gminie Stawiguda. Jednocześnie zawiadamiam zainteresowane strony postępowania o możliwości zapoznania się z przedłożonymi dokumentami w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 3.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku …, przedmiotowe postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
            W związku z tym, iż na terenie gminy Stawiguda znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy Stawiguda zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Stawiguda

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.03.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2013 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1822
08 marca 2013 15:05 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany