Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 31.03.2010 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/ zawiadamia, że w dniu 25.03.2010 r. na wniosek Elżbiety Salmanowicz Pracownia Projektowo-Usługowa z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kościuszki 13, działającej w imieniu inwestora Stowarzyszenia Miłośników Plusk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w na działkach oznaczonych nr ewid. 54/1, 40, 41/52, 41/182, 41/165, 41/49, 41/172, 41/171, 41/95, 41/144, 41/138, 41/139, 41/6, 41/7, 41/121, 9, 41/145, 41/104, położonych w obrębie geodezyjnym Pluski.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku …, przedmiotowe postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-03-31
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 08:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2006
09 lipca 2010 08:34 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany