Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

Stawiguda, dnia 27 lipca 2016 r. OŚiP.6220.8.2016.MJ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z...

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

Stawiguda, dnia 28 lipca 2016 r. OŚiP.6220.44.2016.MJ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stawiguda, dnia 28 lipca 2016 r. OŚiP.6220.44.2016.MJ OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiguda, dnia 28 lipca 2016 r. OŚiP.6220.14.2016.MJ OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji nr 3/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Stawiguda, zawiadamia o wpłynięciu dnia 21.07.2016 r. odwołania Pana Macieja Winczura działającego w imieniu i na rzecz Polnord Olszt

Zatrzymaj banner przewijany