Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla planowanego przedsięwzięcia

Stawiguda, dnia 29.03.2016 r. OŚiP.6220.8.2016.MJ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Zatrzymaj banner przewijany