Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy na działce oznaczonej nr ewid. 246, położonej w miejscowości Wymój.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Zatrzymaj banner przewijany