Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości...

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 12/2015 z dnia 03 listopada 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytkowania gruntu z rolnego na leśny na działce nr 3062/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kręsk, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 03 listopada 2015 r. GN.6220.9.2015.MJ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 11/2015 z dnia 03 listopada 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych (główne działki drogowe: 490/1, 439/9, 516, 518, 652/16) w miejscowości Gryźliny, gmina Stawiguda wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Stawiguda, dnia 02 listopada 2015 r. OŚiP.6220.12.2015.MJ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Zatrzymaj banner przewijany