Konkursy na stanowisko

URZĄD GMINY W STAWIGUDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 5. Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie wyższe ekonomiczne I lub II stopnia, wymagany profil rachunkowość lub średnie ekonomiczne.
 6. Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 7. Umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera.
 8. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Microsoft Office).
 9. Dyspozycyjność

II. Wymagania dodatkowe :

 

 1. Odpowiedzialność.
 2. Dyspozycyjność.
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku.
 4. Zdolność skutecznego komunikowania się.
 5. Zdolność analitycznego myślenia.

 

 III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

 1. Kompletowanie i dekretowania dowodów księgowych.
 2. Wprowadzanie do ewidencji księgowej danych na podstawie dokumentów źródłowych.
 3. Sporządzanie deklaracji VAT7 wraz z rejestrami oraz Jednolitym Plikiem Kontrolnym.
 4. Odpowiedzialność i piecza nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad rozliczeń scentralizowanego podatku VAT w Gminie i jej jednostkach.
 5. Prowadzenie operacji kasowych w kasie rejestrującej, wpisywanie faktur VAT.
 6. Piecza nad prawidłowością rozliczenia podatku VAT.
 7. Uaktualnianie wysokości naliczonego i należnego podatku VAT.
 8. Przygotowywanie zmian budżetowych.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych.

 

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stawiguda  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 1,54 %.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13 kwietnia 2018r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie pokój nr. 18 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stawiguda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda  ul. Olsztyńska 10. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy, a pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia kogokolwiek po przeprowadzonym naborze. Wójt Gminy ma prawo unieważnić ogłoszenie o naborze bez podania przyczyny.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 3186
17 kwietnia 2018 14:21 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru_podinspektor_referat_fb.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 10:45 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [oswiadczenia_niezbedne__druk_do_pobrania11_1_1_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 10:45 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_dla_os_ubiegajacej_sie_o_prace1_1_1_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany