Konkursy na stanowisko

WÓJT GMINY STAWIGUDA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ul. Warszawska 5, 11-034 Stawiguda

 1. I.         Do konkursu mogą przystąpić osoby, która spełniają wymagania określone
  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) które:

 

1)      posiadają stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)      posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)      uzyskały:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat lub,

b)  pozytywną ocenę pracy w okresie ostatniego roku albo,

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

5)  spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

     kierowniczym,

6)      nie były karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się  przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,

7)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego,

9)      nie były karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 168)

 

 1. II.           Do konkursu mogą przystąpić osoby nie będące nauczycielami, spełniające łącznie wymagania wynikające z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.) które:

 

1)      posiadają obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej,

2)      ukończyły studia magisterskie,

3)      posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,

5)      nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6)      spełniają wymagania określone w pkt. I ppkt.2, 5, 7 i 9

 

 1. III.        Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze
  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkól lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
  poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu,
  z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 1. IV.                     Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczające obywatelstwo kandydata,

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej

  nauczycielem,                      

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt.3,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarnie ,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,  o których mowa w  art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 168),

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013r. poz. 1388),

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2014r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Sporządzone osobiście przez Kandyda dokumenty winny być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem.

 

 1. V.           Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Stawigudzie”
    do dnia  02.07.2015r.  do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Stawiguda.

 Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. VI.        Konkurs przeprowadzi  komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stawiguda. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój Nr 2, tel. 89 51 26 476.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2015 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 2141
18 czerwca 2015 08:28 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany