Konkursy na stanowisko

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji

Stawiguda dnia 27.01.2012r.

 

URZĄD GMINY W  STAWIGUDZIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji

nazwa stanowiska pracy

 

  1. Wymagania niezbędne:

-         obywatelstwo polskie,

-         wykształcenie wyższe na kierunku gospodarki przestrzennej lub ochrony środowiska

-         znajomość zagadnień z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanej przez samorządy

-         doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych

-         znajomość obsługi komputera,

 

  1. Wymagania dodatkowe:

-         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

-         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         dobry stan zdrowia

-         prawo jazdy kategorii B i możliwość korzystania z własnego samochodu osobowego do celów słuzbowych

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-         prowadzenie zadań związanych z gospodarką odpadami,

-         wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami,

-         prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz wykonywania kontroli w tym zakresie,

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-         praca przy komputerze

-         wyjazdy w teren na obszarze gminy

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stawiguda, w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

w miesiącu grudniu 2011 r., wyniósł: 1,99 %.

 

  1. Wymagane dokumenty:

-         życiorys (CV)

-         list motywacyjny

-         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-         kserokopie świadectw pracy

-         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2012r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie pokój nr. 18 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stawiguda.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda  ul.Olsztyńska 10.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2012
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2012 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 4592
22 lutego 2012 14:43 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika [kam.pdf] do dokumentu.
16 lutego 2012 09:00 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika [img.pdf] do dokumentu.
30 stycznia 2012 11:02 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika [oswiadczenia_niezbedne__druk_do_pobrania.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany