Konkursy na stanowisko

NABÓR NA WOLNE STANOWISK0 PRACY - Księgowy

URZĄD GMINY W  STAWIGUDZIE
      OGŁASZA NABÓR
         NA WOLNE STANOWISKA PRACY

      Księgowy
   _______________________________________________________
        nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:
 - obywatelstwo polskie, 
 - korzystanie z praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 - wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne (preferowane wyższe ekonomiczne),
 - znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
 - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości budżetowej,
 - dobra znajomość obsługi komputera,

2. Wymagania dodatkowe:
 - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 - dobry stan zdrowia

3. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 - prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej
 - sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 - dekretowanie dokumentów księgowych
 - prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy (dochody) zgodnie z obowiązującymi przepisami  
   i zasadami,
 - sporządzanie, przyjmowanie i archiwowanie oraz kontrola dokumentów finansowych, 
                dokonywanie analiz finansowo-ekonomicznych,
 - naliczanie amortyzacji środków trwałych
 - przygotowywanie zmian budżetowych,
 - planowanie budżetu,
 - rozliczanie inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzedu Gminy,
 - prowadzenie ewidencji podatkowej podatku VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 - prowadzenie rejestrów podatku VAT i wykonywanie innych czynności dotyczących podatku VAT


4. Wymagane dokumenty:
 - życiorys (CV)
 - kwestionariusz osobowy
 - list motywacyjny
 - kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  w Stawigudzie pokój nr. 10 lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska księgowy  w terminie do dnia 10.08.2009r. /nie mniej  niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda  ul. Olsztyńska 10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem    dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych  
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

                                                            Sekretarz Gminy
                                                          / / Maria Maszczak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-07-14
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2010 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 3949
06 lipca 2010 13:36 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
06 lipca 2010 13:36 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany