Konkursy na stanowisko

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Przedszkola w Bartągu

WÓJT  GMINY  STAWIGUDA

ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektoraPrzedszkola w Bartągu 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół
i placówek (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1854)

1)      posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2)       ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada  przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

3)       ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5)      w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała              co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy     w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywna ocenę dorobku zawodowego;

6)      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

2)       kwestionariusz osobowy;

3)       akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

5)       dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)       ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;

7)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust.      1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne:

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

11)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 2002r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrekt

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z      podanym adresem zwrotnymi dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bartągu”  do dnia  27.05.2009r.  do godz. 1500 w sekretariacie Urząd Gminy Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10. 

Konkurs przeprowadzi  komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stawiguda. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 427 z późn. zm.) osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972r. zobowiązane są do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie to należy przedłożyć Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie przed przystąpieniem do konkursu, a informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przedstawić łącznie z ofertą najpóźniej do dnia 27.05.2009r. Osoby, które nie przedłożą stosownego oświadczenia nie zostaną dopuszczone do postępowania konkursowego.   

                                            Wójt GminyStawiguda       Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-05-01
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2010 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2904
06 lipca 2010 13:32 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany