Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/206/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVII/206/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 1:

 

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę                1 610 800,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi         20 367 842,41 zł.

z tego:

*        dochody bieżące      18 679 779,41 zł

*        dochody majątkowe –   1 688 063,00 zł

 

§ 2

 

1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2:

 

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę            1 610 800,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi               22 889 871,41 zł.

z tego:

*        wydatki bieżące          17 263 965,41 zł

*        wydatki majątkowe     – 5 625 906,00 zł

 

2. Deficyt budżetu w kwocie  2 522 029,00 zł. będzie zrównoważony wolnymi środkami oraz kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 5 167 906,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 3a.

Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5 625 906,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a   i 3b

 § 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych   i Funduszu Spójności w wysokości 118 903,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 6.

§ 6

Wydatki jednostek pomocniczych - załącznik nr 7.

 

§ 7

Dotacje podmiotowe w 2009 roku, załącznik nr 8

 

§ 8

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 5 000,00zł, wydatki - 5 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

 

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r., załącznik nr 10

 

§ 10

Prognozowana sytuacja finansowa gminy zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 11

Prognozowana kwota długu gminy na 2009 r. i lata następne - załącznik nr 12.

 

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1657
28 czerwca 2010 11:14 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
28 czerwca 2010 11:12 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany