Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/205/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

RADA GMINY

W STAWIGUDZIE

 

 

 

Uchwała Nr XXVII/205/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

Na podstawie art. 191, ust.2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.       Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonywania każdego wydatku.

Wykaz stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

 

§ 2

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku stanowi zał. Nr 2.

 

§ 3

 

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie o którym mowa w § 1 będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu gminy.

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń             w Urzędzie Gminy.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)

Maria Dąbrowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1574
28 czerwca 2010 11:11 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
28 czerwca 2010 11:10 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany