Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/204/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2010 r.

RADA GMINY

W STAWIGUDZIE

 

Uchwała Nr XXVII/204/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 grudnia 2009r.

                         w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2010 r.                        

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23 435 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 18 019 203,00 zł,
             dochody majątkowe w wysokości  5 416 777,00 zł.

 

§ 2

1.        Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 857 632,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości                                    16 997 844,00 zł,
             wydatki majątkowe w wysokości                  9 859 788,00 zł.

2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010‑2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.      Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 9 709 788,00 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 210 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

5.      Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

        - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

 

§ 3

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 421 652,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3 421 652,00zł

§ 4

2.      Przychody budżetu w wysokości 4 430 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 008 348,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1)        finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 600 000,00 zł ;

2)        finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 421 652,00 zł ;

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie      - 1 008 348,00zł ;

4)        wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

§ 6

1.      Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

 

 

 

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 240 996,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 240 996,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

  1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

  2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

  3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

      - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

   3) zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

 

 

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6, 9.

 

§ 10

1.      Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 4 800,00 zł; wydatki – 4 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 11

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody      - 30 000,00 zł,

2)      wydatki          - 63 328,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 12

1.    Rezerwa ogólna wynosi 28 000,00 zł .

2.    Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 5 000,00zł

 

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

 

    § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

   § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)

Maria Dąbrowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1735
28 czerwca 2010 11:09 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
28 czerwca 2010 11:07 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany