Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/202/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda.

Uchwała Nr XXVII/202/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

 

W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda

 

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm.)) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn., z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

 

§  1

 

 

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 27.10.2009 r. na działalność Wójta Gminy Stawiguda złożonej przez Panią Cecylię Panasiewicz, dotyczącej w pierwszej części: niedoboru powierzchni działki zakupionej od Gminy Stawiguda, w drugiej części: złej woli Wójta polegającej na niezastosowaniu 50% ulgi w podatku od nieruchomości, Rada Gminy w Stawigudzie w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę w obu częściach za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§  2

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Stawiguda do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik

                                                                                                     do Uchwały Nr XXVII/202/09

                                                                                                     Rady Gminy Stawiguda

                                                                                                     z dnia 29.12.2009 r.

 

Uzasadnienie:

Dnia 27.10.2009 r. do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynęła skarga na Wójta Gminy Stawiguda złożona przez Panią Cecylię Panasiewicz prowadzącą działalność gospodarczą na terenie gminy Stawiguda pod nazwą „Zajazd u Leszka”. Skarga dotyczyła niedoboru powierzchni działki, zakupionej od Gminy Stawiguda oraz złej woli Wójta, co do zastosowania 50% ulgi w podatku od nieruchomości ze względu na niedostępność mediów. Skarga dnia 30.10.2009r. (data wpływu 04.11.2009 r.) została przekazana przez Biuro Wojewody do rozpatrzenia według właściwości Radzie Gminy Stawiguda.

W związku z powyższym Rada Gminy Stawiguda rozpoznała skargę złożoną przez Panią Cecylię Panasiewicz. W trakcie jej rozpatrywania, Rada zapoznała się z zebraną dokumentacją oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez pracowników Urzędu Gminy Stawiguda i stwierdziła, co następuje:

Odnośnie pierwszej części skargi tj. niezgodności powierzchni zakupionej działki:

W sierpniu 1995 r. Wójt Gminy Stawiguda ogłosił przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bartąg, o powierzchni zgodnej z zapisem w księdze wieczystej, tj. 98 arów 82 m2, z przeznaczeniem na urządzenie pola namiotowego lub campingu.

Wpłynęły dwie oferty. Oferta nr 1 złożona przez Panią Cecylię Panasiewicz widniała na kwotę ceny wywoławczej, czyli 33900zł. Oferta nr 2 wynosiła 35000zł. Komisja przetargowa po dyskusji w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 3: 2 wybrała ofertę nr 1 uzasadniając, że pomimo różnicy w zaoferowanej cenie niższej o 1100zł oferta jest korzystniejsza, ponieważ spełnia wszystkie warunki, teren będzie zagospodarowany zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ponadto wiąże się ściśle z prowadzoną już przez oferentkę działalnością gospodarczą.

Podczas modernizacji gruntów w roku 1998, okazało się, że zakupiona od Gminy nieruchomość posiada powierzchnię 87 arów 70 m2, tj. o 11 arów 12m2 mniejszą niż powierzchnia figurująca w księdze wieczystej.

Pani C. Panasiewicz po uzyskaniu informacji o stanie faktycznym powierzchni zakupionej działki w lutym 2004 roku złożyła do Wójta Gminy zastrzeżenia wraz z propozycją, aby Gmina wydzieliła ze swoich zasobów działkę o powierzchni brakującej różnicy, tj. 11 arów 12 m2., Na co otrzymała odpowiedź, że na dzień sprzedaży powierzchnia działki była zgodna z zapisem w księdze wieczystej i ewidencji gruntów oraz, że odnowienie ewidencji gruntów obrębu Bartąg wykazało rozbieżności niemalże w każdej działce. Za wynikłe różnice w powierzchni działek nie będą wydzielane dodatkowe działki - jako rekompensaty, ponieważ przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. „O gospodarce nieruchomościami” nie obligują do tego.

W związku z powyższym Pani C. Panasiewicz w listopadzie 2004 roku złożyła ponownie pismo do Rady Gminy nawiązując do odpowiedzi, udzielonej przez Organ Gminy, że skoro ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. „O gospodarce nieruchomościami” nie daje możliwości wydzielenia dodatkowej działki z zasobów gminy, jako rekompensaty, oczekuje rozwiązania w postaci rozliczenia finansowego prosząc o wydanie decyzji w tej sprawie. Na co otrzymała odpowiedź, że w tej sprawie tutejszy Urząd udzielił już wyczerpujących wyjaśnień. Ewentualnych roszczeń może dochodzić na drodze sądowej.

W grudniu 2005r. Pani C. Panasiewicz złożyła skargę dotyczącą różnicy powierzchni nabytej działki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, przedstawiając dotychczasowy przebieg sprawy. Na co SKO postanowiło zwrócić wnoszącej tę skargę, uzasadniając, iż przepisy prawa administracyjnego nie zawierają dyspozycji dla organów gminy jak powinny one postąpić w takiej sytuacji. Wobec tego sprawa nie kwalifikuje się do rozstrzygnięcia w drodze decyzji i nie podlega właściwości Kolegium. Ponadto SKO wskazało, iż możliwości załatwienia sprawy są dwie, tj.: wzajemne porozumienie między nabywczynią nieruchomości a gminą, a w braku porozumienia – wystąpienie na drogę sądową.

W listopadzie 2008 roku Pani C. Panasiewicz złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Olsztynie o zawezwanie do próby ugodowej żądając za różnicę powierzchni nieruchomości rekompensaty pieniężnej w wysokości 80 000zł.

W lutym 2009 roku Gmina Stawiguda otrzymała zawiadomienie o rozprawie (stawiennictwo osobiste nieobowiązkowe) w sprawie wniosku Pani C. Panasiewicz, na co odpowiedziała wnosząc: 1) o oddalenie tego wniosku oraz 2) o zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz Gminy Stawiguda kosztów postępowania według norm przypisanych, twierdząc, iż wniosek jest bezzasadny, ponieważ zgodnie z art. 7d ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” do zadań starosty, a nie gminy należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Nieruchomość została przygotowana do sprzedaży zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i księdze wieczystej.

Niniejsza sprawa tocząca się w Sądzie Rejonowym w Olsztynie została zakreślona i przekazana do archiwum.

Reasumując, Wójt sprzedawał działkę w dobrej wierze opierając się na danych zawartych w zapisie księgi wieczystej, która jest podstawowym dokumentem świadczącym o autentycznych parametrach danej nieruchomości. Sprzedający nie ma obowiązku mierzenia każdej działki, którą zbywa.

Ponad to w przetargu ofertowym, który pomimo zaoferowania niższej kwoty pieniężnej wygrała skarżąca, cena ustalona była za całą działkę, a nie za jej 1m2.

Odnośnie rekompensaty, Wójt nie ma podstaw prawnych, aby móc jej udzielić. Działka nie zmieniła przeznaczenia ani nie ogranicza możliwości korzystania zgodnie przeznaczeniem.

W związku z przedstawionymi powyżej okolicznościami, skargę uznaje się za bezzasadną.

Odnośnie drugiej części skargi dotyczącej złej woli Wójta co do zastosowania 50% ulgi w podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, ze względu na niedostępność mediów, według art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, organ podatkowy, czyli Wójt, może na wniosek podatnika odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć podatek, jednak może to nastąpić w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym. Niedostępność mediów nie spełnia tych przesłanek.

W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2032
28 czerwca 2010 11:05 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany