Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/201/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda.

Uchwała Nr XXVII/201/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

 

W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda

 

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm.)) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

 

§  1

 

 

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 28.10.2009 r. na działalność Wójta Gminy Stawiguda, złożonej przez: Państwa Annę i Zygmunta Rudzińskich dotyczącej: złamania ustalenia, zapisanego w „uzgodnieniu” zawartym dnia 14.10.2002r. tj. wykupu części działki o powierzchni 500 m2 przeznaczonej pod drogę, Rada Gminy w Stawigudzie w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Porządku Publicznego i Turystyki, której zbadanie tej sprawy zostało zlecone, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§  2

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stawiguda do powiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik

                                                                                                     do Uchwały Nr XXVII/201/09

                                                                                                     Rady Gminy Stawiguda

                                                                                                     z dnia 29.12.2009 r.

 

Uzasadnienie:

Dnia 05.10.2009 r. do Starosty Olsztyńskiego wpłynęło pismo Państwa Anny i Zygmunta Rudzińskich zamieszkałych w Stawigudzie dotyczące zastrzeżeń do działalności Wójta Gminy Stawiguda. Dnia 28.10.2009 r. (data wpływu (02.11.2009 r.) pismo zostało przekazane według właściwości do rozpatrzenia Radzie Gminy Stawiguda. Państwo Rudzińscy w skardze zarzucają Wójtowi to, że pomimo zawartego „uzgodnienia” do dnia dzisiejszego nie wykupił od nich działki o powierzchni 500m2 stanowiącej drogę (pkt 5 uzgodnienia).  

W związku z powyższym Rada Gminy Stawiguda rozpoznała skargę złożoną przez Państwa Annę i Zygmunta Rudzińskich. W trakcie jej rozpatrywania, zapoznała się z zebraną dokumentacją oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez pracowników Urzędu Gminy Stawiguda i stwierdziła, co następuje:

Dnia 14 października 2002 r. zostało podpisane „uzgodnienie” pomiędzy Gminą Stawiguda, reprezentowaną przez Przewodniczącego Zarządu Gminy Teodozego Jerzego Marcinkiewicza, a Panem: Zygmuntem Rudzińskim, jako właścicielem nieruchomości, które m.in. są przeznaczone pod drogi publiczne.

Po podpisaniu uzgodnienia organ Gminy 16.10.2002 r. na własny koszt zlecił geodezyjny podział działek o łącznej powierzchni 2884m2, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 30.12.2002 roku została wydana decyzja nr 46/02, która zatwierdziła projekt podziału nieruchomości, stanowiących współwłasność Pana Zygmunta Rudzińskiego i Pani Anny Rudzińskiej. Jako podstawę decyzji podano art. 96 ust. 1 i 4 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. „O gospodarce nieruchomościami” oraz „uzgodnienie” z dnia 14.10.2002 r.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału powstało pięć działek, z których dwie są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast pozostałe trzy działki gruntu o pow. 568m2, 75m2 i 4m2, tj. łącznie 645m2 stanowią część drogi, które z mocy art. 98 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy przechodzą na własność Gminy Stawiguda.

Wyżej wymieniona decyzja został doręczona Państwu Rudzińskim w dniu 10 stycznia 2003r., od której nie odwołali się w ustawowym terminie, tym samym dnia 24.01.2003 r. decyzja uprawomocniła się.

Dnia 31.01.2003 r. Wójt Gminy złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Olsztynie o naniesienie zmian w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości stanowiących własność Państwa Rudzińskich w związku z podziałem. Zostało to zrealizowane, o czym dnia 27.05.2003 r. organ Gminy został powiadomiony.

W związku z powyższym Wójt Gminy dnia 03.06.2003 r., w oparciu o decyzję Nr 46/02 z dnia 30.12.2002 r., złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o odłączenie działek drogowych z księgi wieczystej Państwa Rudzińskich i przyłączenie do KW Gminy Stawiguda z wpisem prawa własności na jej rzecz. Jednocześnie informując, że wartość przedmiotowych nieruchomości określona została zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 14.10.2002 r., tj. 16125 zł. Wniosek do wiadomości został przesłany również Państwu Rudzińskim.

Po otrzymaniu do wiadomości korespondencji z Urzędu Gminy, Pan Zygmunt Rudziński pomimo tego, że wcześniej został poinformowany, iż zapłata za korzystanie z nieruchomości może nastąpić dopiero po dokonaniu przez Sąd wpisu prawa własności na rzecz Gminy, złożył dnia 12 czerwca 2003 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie pismo, nie wyrażając zgody na odłączenie działek drogowych od jego księgi wieczystej, argumentując, że powyższe może nastąpić po odpłatnym przejęciu przez Gminę działki będącej przedmiotem skargi za kwotę 11000 zł oraz kwoty 16125 zł za działki przejęte z mocy prawa, co razem daje 27125zł.

Pismem z dnia 25 lipca 2003 r. Pan Z. Rudziński zwrócił się do Urzędu Gminy, przypominając, że dla niego głównym warunkiem zawartego „uzgodnienia” z dnia 14.10.2002r. było przejęcie przez Gminę na własność działki o powierzchni 500 m2, będącej obecnie przedmiotem skargi. Jednocześnie wskazał, że decyzja podziałowa nr 46/02 z dnia 30.12.2002 r. jest merytorycznie bezprawna, ponieważ nie została uzgodniona z jego żoną, jako współwłaścicielką przedmiotowych nieruchomości. Poza tym napisano w niej, że działka o powierzchni 568m2 przejdzie na własność Gminy Stawiguda, a nie przeszła, zaznaczył, że może to nastąpić jedynie notarialnie. Do czasu uregulowania tej sprawy Pan Z. Rudziński zażądał czynszu za korzystanie z gruntu stanowiącego drogę w wysokości 100 zł miesięcznie. Organ Gminy zaproponował czynsz zgodny z obowiązującą uchwałą, z tym, że warunkiem jest podpisanie umowy dzierżawy. Pan Rudziński nie zgodził się na proponowaną kwotę, odsyłając niepodpisaną umowę.

Dnia 06.10.2003 r. Państwo Rudzińscy złożyli wniosek o uzgodnienie wstępnego projektu podziału kilku działek, m.in. działek, które zostały zatwierdzone decyzją nr 46/02 z 30.12.2002 r. Dnia 23 listopada 2003 r. została wydana decyzja Nr 24/03 zatwierdzająca ten podział. Na skutek kolejnego podziału powstały nowe działki.

W międzyczasie Państwo Rudzińscy w oparciu o wtórny podział dokonali zbycia kilku działek.

W dniu 21 czerwca 2004r. Pan Z. Rudziński złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie „Odwołanie”, w którym zarzuca niedotrzymanie przez Wójta Gminy Stawiguda warunków zawartego „uzgodnienia” dotyczących przede wszystkim wykupu przez Gminę Stawiguda działki o powierzchni 500m2. Poza tym wskazał, że przedmiotowa posiadłość jest współwłasnością jego i żony, a żona nie wyraziła zgody na odstąpienie gruntu, który ma przejść z mocy prawa pod drogi na rzecz Gminy Stawiguda. Ponad to decyzja o podziale jest merytorycznie zła, gdyż napisano w niej, że działka o powierzchni 568m2 przejdzie na własność Gminy Stawiguda, a nie przeszła i nadal pobierany jest za nią podatek od nieruchomości. W konsekwencji Pan Rudziński w swoim piśmie zawnioskował o stwierdzenie nieważności decyzji nr 46/02 z dnia 30.12.2002r.

W związku z odwołaniem Pana Z. Rudzińskiego, SKO dnia 20 kwietnia 2005 r. powiadomiło Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie unieważnienia decyzji Nr 46/02. Zwróciło się również o dostarczenie akt sprawy oraz uzupełnienie ich o wniosek Państwa Rudzińskich o zatwierdzenie projektu podziału ich nieruchomości.

Dnia 04.05.2005 r. Wójt Gminy w nawiązaniu do postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Z. Rudzińskiego, złożył wyjaśnienia, że podział nieruchomości dokonany był na podstawie „porozumienia” zawartego dnia 14.10.2002r. Jednocześnie przytaczając, że w uzasadnieniu swojego wniosku o uchylenie decyzji Pan Z. Rudziński sugeruje, że Gmina chce przejąć Jego nieruchomości nieodpłatnie, co nie jest prawdą. Zapłata za działki przejęte z mocy prawa stanowiące składowe dróg publicznych, tj. działki gruntu o pow. 568m2, 75m2 i 4m2, łącznie 645m2 nastąpi po dokonaniu przez Sąd Rejonowy wpisu prawa własności na rzecz Gminy.

SKO w odpowiedzi stwierdziło, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co zgodnie z art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego prowadzi do stwierdzenia nieważności decyzji. W ocenie składu orzekającego Kolegium, decyzja ta została wydana z naruszeniem art. 97 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i naruszenie to należy uznać za rażące. Wskazane przepisy stanowią, że podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym, podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Tymczasem badana decyzja została wydana bez wniosku współwłaścicieli nieruchomości. Wniosku o podział nieruchomości nie może zastąpić „porozumienie” między właścicielem nieruchomości a organem gminy, na mocy którego właściciel zobowiązuje się do podziału nieruchomości. Szczególnie, że w danym przypadku „porozumienie” zostało zawarte bez udziału Pani Anny Rudzińskiej, jako współwłaścicielki nieruchomości.

Na wniosek Zygmunta Rudzińskiego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 10 czerwca 2005 r. stwierdziło nieważność decyzji Nr 46/02 z dnia 30 grudnia 2002r. z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa, tj. bez wniosku współwłaścicieli o podział. Decyzja ta stała się prawomocna dnia 28 czerwca 2005 r.

Decyzja SKO wraz z informacją o jej prawomocności została przekazana dnia 13.09.2005 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, jako organu prowadzącego ewidencję Gminy Stawiguda, celem zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Dnia 14 sierpnia 2005 r. Pan Z. Rudziński ponownie złożył pismo do Urzędu Gminy o wykup przez Gminę aktem notarialnym działek, które zostały przejęte przez Gminę z mocy prawa, za cenę 60 zł za 1m2 oraz o zapłatę czynszu za przedmiotowy grunt w wysokości 100 zł miesięcznie. Na co otrzymał odpowiedź z wyjaśnieniem o skutkach, jakie powstały poprzez uchylenie decyzji podziałowej z dnia 30.12.2002 r. Nr 46/02.

Wójt Gminy Stawiguda pismem z dnia 6 lipca 2007 r. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o wskazanie trybu postępowania w związku z uchyloną decyzją Nr 46/02, informując, że powstałe na skutek wadliwej decyzji podziałowej działki wraz z kilkoma innymi działkami, uległy wtórnemu podziałowi, co zostało zatwierdzone kolejną decyzją Nr 24/03 wydaną dnia 12 listopada 2003 r., zaś Państwo Rudzińscy przed stwierdzeniem nieważności wadliwej decyzji podziałowej (Nr 46/02), dwie z działek wydzielonych w wyniku wtórnego podziału przenieśli na własność osób trzecich.

W związku z powyższą informacją, Kolegium postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2007 r. wznowiło na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 KPA postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nr 46/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Przeprowadzone przez Kolegium postępowanie wyjaśniające, potwierdziło fakt, iż przedmiotowa decyzja Wójta Gminy Stawiguda, której stwierdzenia nieważności domagał się Pan Zygmunt Rudziński, wywołała nieodwracalne skutki prawne. Dlatego Kolegium decyzją z dnia 27 września 2007 r. na podstawie art. 156 § 2 KPA w zw. z art. 158 § 2 KPA uchyliło swoją decyzję z dnia 10 czerwca 2005 r. i stwierdziło, że decyzja nr 46/02 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30 grudnia 2002 r. zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa, jednak odstąpiło od stwierdzenia nieważności tej decyzji z powodu nieodwracalności skutków prawnych nią wywołanych.

Państwo Rudzińscy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję SKO, które decyzją z dnia 5 listopada 2007 r. utrzymało w mocy swoją poprzednią decyzję z dnia 27 września 2007 r. podtrzymującą swoje stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w „Wyroku” z dnia 27.02.2008 r. oddalił skargę.

Państwo Rudzińscy, jako właściciele gruntu dnia 30.12.2008 r. złożyli do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie wniosek o odłączenie z ich księgi wieczystej działek przejętych z mocy prawa przez Gminę Stawiguda i przyłączenie ich do wskazanej KW.

Sędzia Sądu Rejonowego postanowieniem z dnia 19.01.2009 r. oddalił wniosek, wskazując, że wymieniona KW urządzona jest dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a nie Gminy Stawiguda.

W dniu 27.01.2009 r. Państwo Rudzińscy wnieśli skargę na orzeczenie Sądu, o treści, w której zmienili żądanie wniosku w części dotyczącej oznaczenia księgi wieczystej.

Sąd postanowieniem z dnia 12.03.2009 r. oddalił skargę uzasadniając, że wniosek został złożony przez osoby niemające uprawnienia do występowania z takim żądaniem, ponieważ z wnioskiem o odłączenie może wystąpić jedynie właściwy organ.

Wyżej wymienione postanowienie Sądu spowodowało, że Pan Z. Rudziński oczekując nadania biegu sprawie, dnia 17.03.2009 r. przesłał to postanowienie do Urzędu Gminy. Nadto pismem z dnia 23.03.2009 r. poinformował, że odwołał zastrzeżenia dotyczące działek, złożone do Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W związku z powyższym Wójt Gminy w dniu 01.04.2009 r. złożył do Sądu Rejonowego wniosek o odłączenie spornych działek od księgi wieczystej Państwa Rudzińskich i przyłączenie do KW urządzonej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiguda.

Sąd Rejonowy „Zawiadomieniem” z dnia 04.05.2009 r. poinformował o zrealizowaniu wniosku oraz o dokonaniu wpisu prawa własności na rzecz Gminy Stawiguda.

Po otrzymaniu w/w zawiadomienia Wójt Gminy w dniu 15.05.2009 r. wystosował do Państwa Rudzińskich pismo, proponując zapłatę odszkodowania za przejęte działki w kwocie 30 zł/m2.

Pan Z. Rudziński pismem z dnia 27.05.2009 r. poinformował, że woli zaufać rzeczoznawcy majątkowemu, który wyceni przedmiotowe działki, jako działki budowlane. Dlatego też sprawę o ustalenie odszkodowania za przejęty grunt pod drogi kieruje do Starosty Olsztyńskiego.

 

Reasumując, niniejszy termin 31.12.2002r. wskazany do wykonania ustaleń zawartych w „uzgodnieniu” był niemożliwy, ponieważ nie zostały zakończone procedury związane z podziałem nieruchomości i regulacją ksiąg wieczystych. Wójt Gminy nie mógł zapłacić za działki przejęte z mocy prawa w określonym terminie, ponieważ wpis prawa własności nastąpił dopiero 04.05.2009 r. Na powyższe przyczyniło się również szereg działań ze strony Pana Z. Rudzińskiego.

Po wyjaśnieniu spraw toczących się w poszczególnych organach, kiedy w końcu doszło do wpisania w księdze wieczystej prawa własności na rzecz Gminy Stawiguda, co zarazem umożliwiło Gminie rozliczenie finansowe, propozycja zapłaty odszkodowania została przez Pana Z. Rudzińskiego odrzucona, pomimo zaproponowanej wyższej ceny niż ta zawarta w „uzgodnieniu”. Odrzucenie zapłaty odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa, jako grunty pod drogi uniemożliwia również przejęcie działki będącej przedmiotem skargi, ponieważ „uzgodnienie” z dnia 14.10.2002 r. w momencie odrzucenia któregokolwiek z ustaleń stało się niewiążące, nie można go traktować wybiórczo.

Bez względu na powyższe za działki przejęte z mocy prawa, zostanie zapłacone Państwu Rudzińskim odszkodowanie w wysokości, którą ustali Starosta, wydając w tej sprawie decyzję.

W przedstawionych okolicznościach skargę na Wójta Gminy Stawiguda uznaje się za bezzasadną.

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 3164
28 czerwca 2010 11:03 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany