Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/200/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

 

RADA GMINY

STAWIGUDA

 

Uchwała Nr XXVI/200/09

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

 

 

w sprawie: ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3 i art.239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. ), po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana Czesława Szerszunowicza, Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Czesława Szerszunowicza z dnia 29.09.2009r. na działalność Wójta podtrzymując stanowisko zawarte w uchwale nr XXIV/184/09 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

 

§ 2

 

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Maria Dąbrowska

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik

                                                                                                      do Uchwały Nr XXVI/200/09

                                                                                                      Rady Gminy Stawiguda

                                                                                                      z dnia 25.11.2009 r.

 

Uzasadnienie:

 

            Dnia 29.09.2009 r. Pan Czesław Szerszunowicz złożył do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego skargę na działalność Wójta Gminy oraz Rady Gminy, która dnia 08.10.2009 r. (data wpływu 10.10.2009r.) w części dotyczącej działalności Wójta została przekazana przez Biuro Wojewody do rozpatrzenia według kompetencji Radzie Gminy Stawiguda.

            Z treści wynika, że skarga pokrywa się przedmiotowo ze skargą dotyczącą „niewłaściwego wykonania przyłącza kanalizacyjnego na działce gminnej nr 262/1 i 262/2 w Dorotowie”, złożoną już uprzednio przez skarżącego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 20.05.2009r. oraz 29.05.2009r., uzupełnioną pismem z dnia 17.06.2009 r., przekazaną przez SKO dnia 03.07.2009 r. według kompetencji do rozpatrzenia Radzie Gminy Stawiguda, w wyniku czego została podjęta uchwała Nr XXIV/184/09 z dnia 9 września 2009 roku. Z uchwały tej wynika bezzasadność skargi Pana Szerszunowicza.

            Niezależnie od powyższego, mając na względzie zarzut Pana Czesława Szerszunowicza braku pozwolenia na budowę na realizację inwestycji (cyt.: „nie ma na tę inwestycję decyzji na budowę”) oraz biorąc pod uwagę wyjaśnienia pracownika UG w istocie, zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Zamiar wykonania przyłącza zgłoszono zgodnie z obowiązującymi przepisami do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

            Odnośnie niezgodności numeracji działek, przyłącze kanalizacji sanitarnej zostało wykonane na działkach gminnych zgodnie z opracowaną dokumentacją do granicy posesji Pana Szerszunowicza.

            W związku z tym, że pismo skarżącego z dnia 29.09.2009 r. nie wnosi nowych okoliczności przemawiających za odmiennym załatwieniem skargi oraz wobec braku nowych argumentów i faktów, które mogłyby wpłynąć na zmianę stanowiska Rady w tej sprawie, Rada Gminy Stawiguda postanawia w trybie art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwale Nr XXIV/184/09 z dnia 9 września 2009 roku.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-11-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1883
28 czerwca 2010 10:57 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany