Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/199/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda.

RADA GMINY

STAWIGUDA

Uchwała Nr XXVI/199/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 25 listopada 2009 r.

 

 

 

w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda

 

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm.)) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

 

§  1

 

 

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 31.08.2009 r. na działalność Wójta Gminy Stawiguda, złożonej przez: Pana Thomasa Boehm dotyczącej: planowanej przez Gminę Stawiguda budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na działce nr 46 w Pluskach oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stawigudzie w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy w Stawigudzie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§  2

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stawiguda do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Maria Dąbropwska

 

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik

                                                                                                      do Uchwały Nr XXVI/199/09

                                                                                                      Rady Gminy Stawiguda

                                                                                                      z dnia 25.11.2009 r.

 

Uzasadnienie:

            Pismem z dnia 31.08.2009 r. Pan Thomas Boehm złożył skargę na Urząd Gminy Stawiguda do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, domagając się zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr ewid 46, na której zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zaprojektowana jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna, lub w innym przypadku domagając się zmiany planu. Skarga dnia 02.09.2009 r. została przekazana przez SKO do rozpatrzenia według kompetencji Radzie Gminy Stawiguda. Dnia 09.10.2009 r. (data wpływu 12.10.2009 r.) skarżący przesłał do Rady Gminy Stawiguda „Załączniki dowodowe” do sprawy, tj. pismo sugerujące błąd wykonania mapy graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która w sposób sprzeczny z mapą glebowo-rolniczą wytycza teren przeznaczony pod zabudowę letniskową oraz teren przeznaczony pod zieleń.

            W związku z powyższym Rada rozpatrzyła skargę. Zapoznając się z zebraną dokumentacją oraz wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy Stawiguda, Rada Gminy stwierdziła:

- Pan Thomas Boehm dnia 13.07.2009 r. skierował do Urzędu Gminy Stawiguda pismo, w którym jako właściciel działki nr ewid 46 obręb geodezyjny Pluski, przez wzgląd na zapis w planie zagospodarowania przestrzennego, przewidujący umiejscowienie wodociągu i kanalizacji w projektowanej drodze na terenie jego nieruchomości, zwrócił się o ustanowienie służebności przesyłu, powołując się na art. 3051 Kodeksu cywilnego. W propozycji ustanowienie służebności przesyłu miałoby nastąpić za odpowiednim jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 47.500 zł.

- W dniu 17.07.2009 r. Pan Boehm otrzymał odpowiedź, że trasa przebiegu infrastruktury w planie zagospodarowania jest tylko ideogramem, natomiast szczegółowy przebieg trasy określi projekt budowlany sieci w oparciu o wydane warunki techniczne. Wydając uwarunkowania do projektowania umożliwia się przyłączenie do sieci, bez projektowania tras przesyłowych w działce nr ewid. 46 obręb Pluski. W najbliższych latach Gmina nie przewiduje budowy infrastruktury w obrębie działki nr ewid. 46. W związku z czym żądanie ustanowienia służebności przesyłu uważa się za bezzasadne.

- Pismem z dnia 10.08.2009 r. Pan Boehm ponownie zwrócił się do Urzędu Gminy Stawiguda o zawarcie służebności przesyłu, nie zgadzając się z otrzymaną odpowiedzią, argumentując, że przeznaczenie w planie terenu pod infrastrukturę uniemożliwia użytkowanie go w inny sposób, na co dnia 27.08.2009 r. otrzymał informację, że odpowiedź została już udzielona w piśmie z dnia 17.07.2009 r.

            W świetle przepisów art. 49 i art. 3051 do 3054 Kodeksu cywilnego służebność przesyłu ma zastosowanie do stanów faktycznych, w których urządzenia przesyłowe już istnieją, jak i do takich stanów faktycznych, w których przedsiębiorca dopiero zamierza wybudować w przyszłości. Jednak nie może być to tylko zamiar budowy. Musi być to ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Sam plan zagospodarowania przestrzennego nie zobowiązuje do ustanowienia służebności przesyłu. W sytuacji, gdy zamiar budowy będzie posiadał charakter realny, Gmina (w tym przypadku występująca, jako przedsiębiorca), posiada możliwość ustanowienia tzw. służebności publicznej w trybie art. 124 i następnych ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem budowa urządzeń przesyłowych stanowi realizację celu publicznego w rozumieniu art.6 wskazanej ustawy.

            W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XX/196/01 z dnia 28.06.2001 r., działka nr ewid. 46, należąca do skarżącego, objęta jest symbolem UT3, którego zapis brzmi „projektowana i adaptowana zabudowa letniskowa”, ZN „teren zieleni nieurządzonej”, przez teren działki projektowana jest też droga dojazdowa wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, która ma na celu obsługę UT3 i ZN.

Wojewoda w trybie nadzoru nie stwierdził uchybień uchwalenia planu.  

            Niezależnie od powyższego, odnośnie sugerowanego błędu wykonania mapy graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która w sposób sprzeczny z mapą glebowo-rolniczą wytycza teren przeznaczony pod zabudowę letniskową oraz teren przeznaczony pod zieleń, w związku z wcześniejszymi sygnałami Pana Boehm w tej sprawie skierowanymi do Urzędu Gminy zlecono wykonanie ekofizjografi przedmiotowego terenu. Jednak badanie ekofizjograficzne potwierdziło założenia planu

            Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z powyższym zapisem może wystąpić o zmianę planu. Wniosek o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, bądź o opracowanie nowego planu, może złożyć każdy, jednak nie jest on wnioskiem w indywidualnej sprawie, o którym mówi kodeks postępowania administracyjnego, ma on charakter jedynie postulatu, który organy gminy, jako odpowiedzialne za kształtowanie polityki przestrzennej mogą, ale nie muszą uwzględnić. Przepisy niestety nie określają żadnych procedur na tę okoliczność ani terminów rozpatrzenia wniosku.

            Reasumując, w przedstawionych okolicznościach skargę uznaje się za bezzasadną

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-11-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2293
28 czerwca 2010 10:56 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany