Uchwały Rady

UCHWAŁA NR XXVI/197/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

RADA GMINY

STAWIGUDA

 

UCHWAŁA NR XXVI/197/2009

RADY GMINY W Stawigudzie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

oraz innych form wychowania przedszkolnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,420) oraz art. 90 ust.4 w zw.
z ust. 2b,ust. 2c i 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) , Rada Gminy
w Stawigudzie, uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stawiguda dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

§ 2. Dotacje z budżetu Gminy Stawiguda, zwanej dalej „Gminą”, udzielane są niepublicznym:

1) przedszkolom, w tym z oddziałami integracyjnymi,

2) innym formom wychowania przedszkolnego

 

§ 3. Dotacje z budżetu „Gminy” przysługują:

1) niepublicznym przedszkolom, w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

2) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez „Gminę”.

 

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego złożony do Wójta Gminy w Stawigudzie, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) nazwę, rodzaj i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

2) nazwę i adres osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego,

3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

4) datę rozpoczęcia działalności,

5) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, wraz
z wyodrębnieniem:

a) liczby uczniów z terenu Gminy,

b) liczby uczniów spoza Gminy,

c) liczby uczniów niepełnosprawnych,

6) nazwę i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 5. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1) składania do Wójta Gminy w Stawigudzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,

2) prowadzenia dokumentacji zawierającej aktualne informacje o liczbie uczniów,

3) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz zmian prowadzenia bądź zaprzestania działalności w formie wychowania przedszkolnego lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

2. W miesiącu lipcu i sierpniu dotacje przekazywane będą na podstawie średniej liczby uczniów w placówce w okresie od stycznia do czerwca danego roku.

 

§ 7. Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, wykazanych przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 5 ust.1.

 

§ 8. 1. Wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w danym roku budżetowym ustalona zostaje na podstawie budżetu Gminy oraz otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji o wielkości subwencji oświatowej w postaci metryczki subwencji oświatowej.

2. Do czasu ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1, jej wysokość jest zaliczkowo utrzymana na poziomie roku ubiegłego, a po jej ustaleniu skorygowana do wysokości ustalonej począwszy od 1-go stycznia roku, którego dotyczy.

 

§ 9. Informacja o wysokości kwot dotacji przysługujących niepublicznym przedszkolom
i innym formom wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale przekazywana jest osobom prowadzącym do dnia 30 kwietnia.

 

§ 10. 1. Osoba prowadząca przedstawia rozliczenie z otrzymanej dotacji do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji.

2. Rozliczenie z dotacji powinno uwzględniać: faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu, kwotę otrzymanej dotacji narastająco oraz kwotę wydatkowanej dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Gminie przysługuje prawo kontroli zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w informacji i dokumentacji, o których mowa w § 5 ust. 1,2.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Stawigudzie.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Maria Dąbrowska

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                        Maria Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/197/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

………………………..

(pieczęć placówki)                                                                            …..………………………….

       Miejscowość, data

 

Wniosek o dotację

na rok …………..

 

1. Pełna nazwa i adres placówki

…………………………………………………………………………...………………………

………………………………………………………………………………...…………………

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………..……………………………

3. Data wydania i nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. ……………………………….………………………………….……………..

4. Data rozpoczęcia działalności ………………………………………………………………..

5. Planowana liczba uczniów w roku ..………

styczeń-sierpień          wrzesień-grudzień

a) z Gminy Stawiguda                                   ………………..         ………………….

b) z innych gmin (jakich wymienić)              ………………..         ………………….

c) uczniów niepełnosprawnych                     ………………..         ………………….

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:

..………………………………………………………………………………….……………

 

……………………………………….

Data, podpis i pieczęć wnioskodawcy

 

Zobowiązanie

 

Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o każdej zmianie w liczbie uczniów,

zmianie w nazwie, adresie lub numerze rachunku bankowego w terminie do 10-go dnia następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

 

……………………………………….

Data, podpis i pieczęć wnioskodawcy

Załączniki:

  1. Imienny wykaz uczniów z datą urodzenia nazwiskiem i imionami rodziców i adresem zamieszkania

 

Przewodnicząca  Rady Gminy    

          Maria Dąbrowska  

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVI/197/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

 

………………………..

(pieczęć placówki)

……………………….

Miejscowość, data

 

 

 

Informacja o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego, zespołu

wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego

w miesiącu ……………………… rok …………..

 

 

1. Pełna nazwa i adres placówki

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...…

 

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...…………

 

3. Liczba uczniów w miesiącu ……………….. roku ……….….. wynosi ……………..………

a) z Gminy Stawiguda ………………..…………………………………………..……….…….

b) z innych gmin (jakich wymienić) ………………………………………..…………….…….

c) uczniów niepełnosprawnych z Gminy Stawiguda  ……………………………………...…...

d) uczniów niepełnosprawnych z innych gmin (jakich, wymienić) …………………………....

……………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………….…………………………….

 

 

…………………………………………

Data, podpis i pieczęć wnioskodawcy

 

 

 

Załączniki:

1. Imienny wykaz uczniów wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania

2. Imienny wykaz uczniów niepełnosprawnych wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                   Maria Dąbrowska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVI/197/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

 

 

………………………..

(pieczęć placówki)

……………………….

Miejscowość, data

 

 

Rozliczenie dotacji za miesiąc/rok ……………………..

 

 

1. Nazwa przedszkola niepublicznego; zespołu wychowania przedszkolnego; punktu przedszkolnego ……………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….……..

 

 

Lp.

Miesiąc

Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu

Kwota otrzymanej dotacji narastająco w zł.

Kwota wydatkowanej dotacji w zł.

Różnica w zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….

Data, podpis i pieczęć wnioskodawcy

 

 

                      

Przewodnicząca  Rady Gminy

         Maria Dąbrowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-11-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1604
28 czerwca 2010 10:50 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany