Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/196/09 25 listopada 2009r w sprawie: opłat za wodę oraz wprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków.

 

Uchwała Nr XXVI/196/09

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 25 listopada 2009r

 

w sprawie: opłat za wodę oraz wprowadzanie ścieków  do oczyszczalni ścieków

                                  

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej / tekst jednolity Dz. U. z 1997r., Nr 9, poz. 43 oraz Nr 106 poz. 679; Nr 121 poz. 770;  z 1998r Nr 106 poz. 668; z 2002r Nr 113 poz. 984 / oraz art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591oraz z 2002r Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 214 poz. 1806 )  Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się stawki brutto ( z podatkiem VAT) za:

 

1.      1 m3 wody z wodociągów publicznych                                                             2,20 zł

2.      1 m3 bezpowrotnie zużytej wody            z wodociągów publicznych                                      3,50 zł

3.      1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych                            3,85 zł

4.      1 m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni w Stawigudzie                             3,85 zł

5.      1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych za

     pomocą przepompowni lokalnych zasilanych w energię elektryczną

     od właściciela posesji                                                                                          3,70 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XVII/137/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłat za wodę oraz wprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda i  obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku

 

 

                                                                                               

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Maria Dąbrowska 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-11-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1497
28 czerwca 2010 10:34 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany