Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/192/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Stawiguda.

RADA GMINY

STAWIGUDA

Uchwała Nr XXVI/192/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 25 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Stawiguda

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 stawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U.2001r. Nr 142. poz. 1591, Nr 23 poz. 220, zm. Nr 62 poz. 558, zm. Nr 113 poz. 984, Nr 153.poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c) i pkt 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Gminy Stawiguda uchwalonym uchwałą Nr V/21/03 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 7 lutego 2003 roku (ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 7 kwietnia 2003 roku Nr 46 poz. 618) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W części I § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

W gminie występują następujące jednostki pomocnicze:


 1. Bartąg
 2. Bartążek
 3. Dorotowo
 4. Gągławki
 5. Gryźliny
 6. Jaroty
 7. Majdy-Kręsk
 8. Miodówko
 9. Pluski
 10. Ruś
 11. Stawiguda
 12. Tomaszkowo
 13. Wymój

 

2) W części II § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:

 1. Urząd Gminy w Stawigudzie
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
 4. Publiczne Gimnazjum i. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie
 6. Szkoła Podstawowa w Rusi
 7. Publiczne Przedszkole w Bartągu

 

3) W części III dodaje się § 8a w brzmieniu:

1.       W każdej sprawie gminnej oraz w przypadkach przewidzianych ustawą, mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa rada w odrębnej uchwale.

2.       Konsultacje przeprowadza się:

      1). z inicjatywy rady;

      2). na wniosek wójta;

      3). na wniosek mieszkańców uprawnionych do głosowania;

      4). w przypadkach przewidzianych uchwałą;

4) W części V § 28 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Zasady i tryb wyboru wójta określa ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

 

5) W części IX § 62 otrzymuje brzmienie:

1.      Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym, że wynagrodzenie wójta określa Rada Gminy w drodze uchwały.

 

6) § 65 otrzymuje brzmienie:

1.      Wójt wydaje zarządzenie o powołaniu i odwołaniu swojego zastępcy.

 1. Zastępca wójta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie zarządzenia wójta o powołaniu na to stanowisko.
 2. Skarbnik jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie powołania uchwałą rady.
 3. Powołanie i odwołanie skarbnika następuje na wniosek wójta.

 

7) W części X dodaje się § 67a w brzmieniu:

1.      Zasady i tryb ogłoszenia aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.

 1. W urzędzie prowadzony jest zbiór aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu.
 2. Akty prawa miejscowego wywiesza się ponadto na tablicy ogłoszeń.

 

8) W załączniku Nr 3 do Statutu Gminy § 13 otrzymuje brzmienie:

1.      Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

 1. Przewodniczący może udzielić głosu osobie niebędącej radnym, na wniosek radnego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Maria Dąbrowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-11-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1421
28 czerwca 2010 09:46 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany