Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXV/189/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

RADA GMINY

STAWIGUDA

UCHWAŁA  Nr XXV/189/09

    RADY GMINY W STAWIGUDZIE

z dnia 29 października 2009r.

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U z 2002r. Nr 153, poz,1271, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; zm; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759; zm: Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175, poz.1457; zm; Dz. U. z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,zm; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974 nr 173, poz. 1218 ), art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych[i] (Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r; Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 245, poz . 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730,nr 223, poz. 1463, z 2009r. nr 56, poz. 458)

 

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

§. 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie

1.    Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 5, 5 tony włącznie                    540,00 zł

b) powyżej 5, 5 tony do 9 ton włącznie                        880,00 zł

c) powyżej 9 ton  i poniżej 12 ton                        1 080,00 zł

2.    Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  w zależności od liczby  osi , dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1160

1260

13

14

1210

1310

14

15

1260

1360

15

 

1360

1410

Trzy osie

12

17

1060

1160

17

19

1110

           1170

19

21

1410

1460

21

23

1460

1470

23

25

1610

1660

25

 

1660

1670

cztery osie i więcej

12

25

1560

1660

25

27

1610

1670

27

29

1660

1720

29

31

2060

2480

31

 

2240

2480

 

 

3.    Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie              z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od

     a) 3,5 tony i do  8 ton  włącznie                                                                660,00 zł

     b) powyżej 8 ton do poniżej 12 ton                                                        1 060,00 zł

 

 

4.    Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie               z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszania stawki podatku wynoszą:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

810

860

18

25

910

960

25

31

1310

1350

31

 

1860

1960

3 osie

12

40

1710

1810

40

 

2350

2580

 

 

5.    Od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1)    od 7 ton do 9 ton włącznie                                                                 470,00 zł

2)    powyżej 9 ton  a poniżej 12 ton                                                         670, 00 zł

 

 

 

 

6.    Od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego , w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów naczepa (przyczepa ) + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku  (w  złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

410

460

18

25

560

570

25

 

660

670

2 osie

12

28

560

570

28

33

860

910

33

38

1270

1360

38

 

1360

1750

3 osie i więcej

12

38

970

1010

38

 

1260

1360

 

7.    Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                           1 360, 00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc            1 830,00 zł

 

 

§.2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 

1.    Autobusy służące wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/130/08 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia16 października   

 2008r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.


§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.

                                  

 [i]  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) Dyrektywy 1996/62/WE  z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

 

Przewodnicząca Rady

Maria Dąbrowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-10-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1484
28 czerwca 2010 09:34 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany