Uchwały Rady

Uchwała XXV/188/09 z dnia 29 października 2009r w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości.

RADA GMINY

STAWIGUDA

Uchwała XXV/188/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 października 2009r

 

w sprawie : określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U z 2002r. Nr 153, poz,1271, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; zm; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759; zm: Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175, poz.1457; zm; Dz. U. z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,zm; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974 nr 173, poz. 1218 ), art. 5  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r .o podatkach i opłatach lokalnych[1] (Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r; Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r.Nr 93, poz. 585, Nr 116,poz. 730,nr 223, poz. 1463, z 2009r. nr 56, poz. 458)

 

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

 

1)     od gruntów :

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków                                                                              0,73 zł od 1m2

                                                                                                                        powierzchni

za wyjątkiem:

§ związanych z prowadzeniem działalności , w zakresie

    sportów zimowych                                                                             0,20 zł od 1m2

                                                                                                                                                                powierzchni

Różnica między podstawową stawką podatku od nieruchomości (0,73 zł) a preferencyjną (0,20 zł) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji(WE)Nr 1998/2006 z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.)

 

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

         lub elektrowni wodnych                                                                        4,04 zł od 1ha                                                                                                                          powierzchni

c)      pozostałych,  w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej

   statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

         pożytku publicznego                                                                             0,30 od 1m2

                                                                                                                                                                            powierzchni

2)    od budynków lub ich części:

 

a)     mieszkalnych                                                                                         0,65 od 1 m2

                                                                                                                                                           pow. użytkowej

b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

           oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

           na prowadzenie działalności gospodarczej                                     17,50 zł od 1m2

                                                                                                                             pow. użytkowej

 

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                         9,57 zł od 1 m2

  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym               pow. użytkowej

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                          4,16 zł od 1m2

   w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                               pow. użytkowej

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

         statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

         pożytku publicznego -                                                                         6,88 zł od 1m2

                                                                                                                    pow. użytkowej

         za wyjątkiem:

§ budynków gospodarczych i garaży                                              3,70zł od 1m2

                                                                                                                                                  pow. użytkowej

 

3)    od budowli                                                                                             2%  ich wartości                                                                                  

określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

  za wyjątkiem:

§ wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych            1% ich wartości

 

Różnica między podstawową stawką podatku od nieruchomości (2%) a preferencyjną  (1%) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji(WE)Nr 1998/2006 z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.)                                

 

§ 2. 1. Podmiot korzystający z pomocy w tytułu zastosowania preferencyjnej  stawki w podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedkładania :

 

a)    zaświadczeń  lub oświadczeń o pomocy de minimis , jaką  otrzymał, w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, jak również informacji o każdej innej niż de minimis  pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały.

 

b)    oświadczenia, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących  pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

 

2. Pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały  może być udzielona,  jeżeli wartość otrzymanej pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu nie przekroczy 200 000 EUR w okresie  trzech lat podatkowych. Natomiast całkowita wartość pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 100 000 EUR.

 

§ 3. W sprawach nieuregulowanych w treści uchwały stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404 ze zmianami)oraz przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.) 

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda .

 

 

 

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/128/08 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 16 października 2008r.  w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.

                                                                        [1]  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) Dyrektywy 1996/62/WE  z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

 

Przewodnicząca Rady

Maria Dąbrowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-10-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1529
28 czerwca 2010 09:29 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
28 czerwca 2010 09:28 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany