Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXV/187/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2009-2013 .

UCHWAŁA Nr XXV/187/2009

 

Rady Gminy Stawiguda

 

z dnia 29.10.2009 r.

 

 

 

w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2009-2013 .

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,poz. 728 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się gminny program aktywności lokalnej na lata 2009-2013 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXV/187/2009

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29.10.2009 r.

GMINNY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2009-2013

I.   CEL OGÓLNY PROGRAMU

Celem Gminnego Programu Aktywności Lokalnej jest pobudzanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

H. CELE SZCZEGÓŁOWE

1.  tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu lokalnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;

2.              wspieranie funkcjonowania organizujących się struktur działających na rzecz społeczności lokalnej;

3.              zaspokajanie potrzeb społecznych przy wykorzystaniu potencjału zasobów jednostki jak też zasobów tkwiących w zbiorowości lokalnej;

4.              aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

III. KIERUNKI DZIAŁAŃ

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez podejmowanie poniższych działań:

1.              promowanie, wspieranie i realizowanie projektów sprzyjających aktywnej integracji społeczności lokalnej;

2.              budowanie, promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie;

3.              współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną;

4.              promowanie i wspieranie lokalnych liderów w podejmowanych działaniach na rzecz społeczności lokalnej;

5.              wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie organizacyjnym i finansowym;

6.              wspieranie rozwoju wolontariatu, grup obywatelskich, grup samopomocowych, grup wsparcia oraz Klubu Integracji Społecznej;

7.              regularne badanie potrzeb mieszkańców gminy Stawiguda;

8.              poprawa dostępu do informacji publicznej;

9.              inne działania zgodne z celami programu, wynikające z bieżących potrzeb społecznych.

 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1.  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

2.              aktywizowanie społeczności lokalnej;

3.              otwartość społeczności i instytucji na potrzeby środowiska lokalnego;

4.              współpraca instytucji i innych organów w ramach realizacji programu.

V.  ODBIORCY PROGRAMU

1.  członkowie społeczności lokalnej gminy Stawiguda;

2.              osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;

3.              określone grupy osób z terenu gminy Stawiguda tj. bezrobotni, uzależnieni i współuzależnieni, niepełnosprawni, bezdomni, ludzie starsi, młodzież.

VI.  METODY PRACY WYKORZYSTYWANE W RAMACH REALIZACJI
PROGRAMU

1.             ŚRODOWISKOWA PRACA SOCJALNA - działania realizowane w środowisku przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

2.             INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI - czyli zespół instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, zawartych w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-1013";

3.             DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM - to inicjatywy integracyjne, obejmujące przede wszystkim: badania, analizy, edukację społeczną dla mieszkańców, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.

 

VII. PRZEWTOYWANE REZULTATY

1.  usprawnienie przepływu informacji i dostępu do niej;

2.             planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców;

3.             skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów;

4.             zmniejszenie kosztów realizowanych zadań;

5.             podwyższenie jakości realizowanych zadań;

6.             wzrost inicjatywy społecznej i zaangażowania mieszkańców w realizację zadań programowych;

7.             posiadanie aktualnych danych o potrzebach środowiska lokalnego;

8.             wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje;

9.             wzrost wiedzy, kwalifikacji i umiejętności sprzyjających aktywnemu udziałowi w życiu społecznym;

10.      wzrost liczby organizacji pozarządowych i lokalnych grup środowiskowego działania na terenie gminy Stawiguda;

11.      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

VIII.  REALIZATORZY PROGRAMU

1.              Urząd Gminy w Stawigudzie,

2.              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie,

3.              pozostałe jednostki organizacyjne z terenu gminy,

4.              organizacje pozarządowe.

IX.  FINANSOWANIE PROGRAMU

Realizacja zadań programu może być finansowana ze środków własnych gminy Stawiguda, jak też ze środków pozyskanych z zewnątrz, między innymi od sponsorów i w ramach projektów systemowych lub konkursowych Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-10-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1368
28 czerwca 2010 09:27 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
28 czerwca 2010 09:26 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
28 czerwca 2010 09:26 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany