Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXV/186/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2013.

UCHWAŁA Nr XXV/186/2009

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29.10.2009 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493)

Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§   1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/186/2009

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29.10.2009

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W GMINIE STAWIGUDA NA LATA 2009-2013

 

 

 

 

 

Informacje ogólne

 

 

Rodzina to jedna z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. W rodzinie, bowiem przychodzimy na świat, zdobywamy pierwsze doświadczenia, dojrzewamy i dorastamy, przede wszystkim zaś uczymy się kochać i jak być kochanym. To ona kształtuje naszą osobowość, charakter, wartości, ideały i poglądy. Nie bez powodu, więc większość z nas kojarzy dom rodzinny z miłością, bezpieczeństwem, opieką i wsparciem. Jej wartości nie da się przecenić, a znaczenia wyolbrzymić, jest czymś tak naturalnym i powszechnym, że trudno nam sobie bez niej wyobrazić życia społecznego. Tym bardziej niepokoi sytuacja, gdy rodzina przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje i zadania. Dzieje się tak w szczególności, gdy zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi.

Przemoc domowa bez wątpienia należy zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej, które w sposób szczególny piętnują całą rodzinę. W świetle prawa za przemoc uznaje się „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.” Dlatego należy pamiętać, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych instrumentów:

§  Przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień.

§  Przemoc psychiczna – to umyślne działanie wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych.

§  Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane miedzy innymi poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot, praktyk seksualnych, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

§  Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane między innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

 

Wszystkie te formy przemocy wzajemnie się uzupełniają i przenikają, a każda z nich powoduje określone szkody na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym, wywołując cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. Stosowanie przemocy w konsekwencji prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie drastyczne skutki przemocy zauważa się u dzieci, gdyż krzywdzenie może zaburzyć ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia.

Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku zapewnienia profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno dla ofiar przemocy, jak i sprawców.

 

I.                   Założenia ogólne

 

Obowiązek opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie, z którym do zadań własnych gminy należy w szczególności:

 

1.      tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2.      prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3.      opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

4.      prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

 

 

 

 

 

Cel główny:

 

Utworzenie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stawiguda, uwzględniając następujące założenia:

 

1.      najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary,

2.      za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara,

3.      nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka,

4.      nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy,

5.      podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego przemoc jest nieskuteczna,

6.      ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu,

7.      zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach, jest to jeden z objawów doznanego urazu.

Cele szczegółowe:

 

Cel 1. Skoordynowanie działań lokalnych podmiotów.

 

Zadania

1.      Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Realizacja zadania nastąpi poprzez: działalność interdyscyplinarnej grupy specjalistów reprezentujących instytucje realizujące program, wymianę informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypracowanie i monitorowanie procedur postępowania w sytuacji przemocy w rodzinie.

 

2.      Określenie kompetencji instytucji współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy.

 

3.      Utworzenie lokalnej koalicji.

Realizacja zadania nastąpi poprzez: jasne i przejrzyste określenie kompetencji instytucji współpracujących, określenie zasad podejmowania interwencji w sytuacji przemocy poprzez poszczególne instytucje.

 

4.      Cykliczne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Realizacje zadania nastąpi poprzez: cykliczne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, badania efektywności stosowanych procedur, instrumentów i narzędzi pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, sygnalizowanie zmian i dostarczanie niezbędnych informacji, wspieranie w działalności współpracujących ze sobą instytucji badanie i ocena zjawiska przemocy w Gminie Stawiguda.

5.      Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie redukowania skutków i przyczyn powstawania zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania nastąpi poprzez: opracowywanie zasad postępowania w sytuacjach przemocy, w szczególnych przypadkach ofiarom przemocy, kierowanie do specjalistów działających w ramach punktu konsultacyjnego, współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele dla ofiar przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Olsztynie, dobór najkorzystniejszych metod działania w sytuacjach przemocy, określenie sposobów rozwiązywania problemów związanych z przemocą dotyczących indywidualnych środowisk, określenie sposobów szybkiej interwencji w sytuacji pojawienia się przemocy w rodzinie.

6.      Powołanie Punktu Konsultacyjnego. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym
przemocą.

Realizacja zadania nastąpi poprzez: organizowanie i prowadzenie działalności doradczej (prawnej i psychologicznej), prowadzenie działalności socjalnej, pedagogicznej, medycznej, pracę socjalną, aktywizację zawodową, promowanie i realizację „Niebieskie Karty” i „Niebieska Linia”.

 

Cel 2. Podwyższenie umiejętności kadry podmiotów lokalnych.

 

Realizacja zadania nastąpi poprzez: systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych tj. pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowych w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej (jak udzielać wsparcia, w jaki sposób kierować – ofiarę przemocy do różnych instytucji, wzmacnianie konsekwentnych zachowań i postaw), kuratorów sądowych.

 

 

 

 

 

 

 

Cel 3. Wzmocnienie wiedzy społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy.

 

Zadania

 

1.      Przygotowanie i udostępnienie broszur i ulotek informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania nastąpi poprzez: rozpowszechnienie biuletynów informacyjnych, broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie lokalnej społeczności, dostarczenie informacji społeczeństwu o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, udostępnianie informacji w sołectwach.

 

2.      Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników.

Realizacja zadania nastąpi poprzez: prowadzenie zajęć informacyjno–edukacyjnych, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających zachowaniom nieagresywnym, opracowanie i realizacje innowacyjnych programów szkoleniowych w zakresie profilaktyki i prewencji przemocy.

II.                Adresaci programu

 

  1. Ofiary przemocy.
  2. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy.
  3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni).
  4. Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi).
  5. Społeczeństwo.

 

III.             Realizatorzy programu

 

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Świetlice socjoterapeutyczne, Szkoły, Policja, Poradnie psychologiczno– pedagogiczne, służba zdrowia, punkt konsultacyjny, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

IV.             Spodziewane efekty

 

W pierwszej fazie wprowadzania programu należy spodziewać się pozornego nasilenia przemocy w rodzinie - wzrost liczby przypadków przemocy. Na skutek nagłośnienia zjawiska i pokazania możliwości uzyskania pomocy prawdopodobnie dojdzie do ujawnienia przypadków do tej pory ukrywanych.

Kolejne spodziewane efekty programu to:

1.              zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy,

2.      zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy,

3.              pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach radzenia sobie z tym problemem,

4.      zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie,

5.              zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie,

6.              wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie,

7.              spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie,

8.              spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie,

9.              stała obecność ulotek, broszur w miejscach publicznych.

V.                Termin realizacji

Termin realizacji programu nastąpi w latach 2009 -2013.

 

  1. Zasady finansowania

1.  Środki własne gminy.

2.              Środki budżetu państwa i województwa przeznaczone na realizację różnych programów.

3.              Środki z funduszy pomocowych.

4.              Środki z funduszu alkoholowego.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-10-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1669
28 czerwca 2010 09:22 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
28 czerwca 2010 09:22 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany