Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/185/09 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 RADA GMINY

W STAWIGUDZIE

 

 

Uchwała Nr XXIV/185/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 9 września 2009 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 1:

 

- zwiększa się plan dochodów o kwotę                   202 232,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi         21 890 495,86 zł.

z tego:

*        dochody bieżące     – 18 479 166,86 zł

*        dochody majątkowe –  3 411 329,00 zł

 

§ 2

 

1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2:

 

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę            1 797 768,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi    24 412 524,86 zł.

z tego:

*        wydatki bieżące          16 879 011,86 zł

*        wydatki majątkowe     – 7 533 513,00 zł

 

2. Deficyt budżetu w kwocie  2 522 029,00,00 zł. będzie zrównoważony wolnymi środkami oraz kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 6 996 513,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 3a.

Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 7 533 513,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a   i 3b

 

 § 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych   i Funduszu Spójności w wysokości 1 618 903,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 6.

§ 6

Wydatki jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 7

Dotacje podmiotowe, zgodnie z zał. nr 8.

§ 8

Prognozowana sytuacja finansowa gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 9

Prognozowana kwota długu gminy na 2009 r. i lata następne - załącznik nr 10.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)

Maria Dąbrowska

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1475
25 czerwca 2010 14:58 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 14:58 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:57 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany