Uchwały Rady

UCHWAŁA NR XXIV/183/2009 z dnia 09.09.2009 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXIV/183/2009

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 09.09.2009 r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 50 ust. 6, art.17 ust.1 pkt 11 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej

W ramach zadań własnych obowiązkowych, gmina świadczy usługi opiekuńcze, które obejmują:

1)      pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

2)  opiekę higieniczną i zalecaną przez lekarza pielęgnację,

3)      w miarę możliwości - zapewnienie podopiecznemu kontaktów z otoczeniem.

 

 

§ 2

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy.

 

§ 3

1.      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza odpowiednio – kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2.      Osoby, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości dochodu, wg wskaźnika określonego w poniższej tabeli:

 

 

Procentowy dochód na osobę Wg kryterium art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności, liczona od kosztu usługi w % osobie samotnie gospodarującej

Procentowy dochód na osobę wg kryterium art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności, liczona od kosztu usługi w % osobie w rodzinie, małżonkowie

Do 100 %

nieodpłatnie

Do 100 %

nieodpłatnie

101-125 %

10%

101-125%

20%

126-150 %

15%

126-150%

25%

151 -200 %

20 %

151 -200%

40%

201 - 250 %

30 %

201 -250%

50 %

251 -300 %

50 %

251 - 300 %

70 %

301 - 400 %

70 %

301 - 400 %

90%

powyżej 400 %

100 %

powyżej 400 %

100%

 

 

§ 4

1.      Cenę za 1 godzinę usługi ustala się na podstawie etatu kalkulacyjnego osoby świadczącej usługi i wynosi ona: 17,00 zł/h.

2.      Zmiany wysokości stawki godzinowej za usługę dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie w formie zarządzenia na podstawie kosztów realizacji usługi.

 

§ 5

1.  Zwrot wydatków następuje najpóźniej do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano usługi opiekuńczej.

2.              W szczególnych przypadkach, a zwłaszcza gdy żądanie zwrotu wydatków w całości lub części stanowiłoby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki przyznanej pomocy - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie, na wniosek zainteresowanej osoby lub pracownika socjalnego może odstąpić od dochodzenia zwrotu w całości lub w części.

3.              Sprawy określone w ust. 2 rozpatrywane są indywidualnie.

 

§ 6

1.  Przyznanie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych jak również ustalenie odpłatności, a także trybu jej pobierania następuje w drodze decyzji.

2.              Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

 

§ 7

1.         Podstawą wydania decyzji, o której mowa w § 6 jest:

 

a)             pisemny, umotywowany wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,

b)     pisemny wniosek lekarski w przypadku zalecanej przez lekarza pielęgnacji i jej zalecanego zakresu,

c)             opinia pracownika socjalnego sporządzona na podstawie wywiadu środowiskowego.

 

2.   W przypadkach szczególnych, wniosek o przyznanie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych może złożyć także rejonowy pracownik socjalny.

 

 

 

 

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 9

Traci moc uchwała Nr XXII/162/04 Rady Gminy Stawiguda z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie: ustalania zasad odpłatności i trybu zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Dąbrowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1415
25 czerwca 2010 14:33 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:32 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:32 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany