Uchwały Rady

Uchwała nr XXIV/182/09 z dnia 09.09.2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stawiguda”

Uchwała nr XXIV/182/09
Rady Gminy Stawiguda

z dnia 09.09.2009 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia            Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stawiguda”

 

 

      Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007  roku Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)  Rada Gminy Stawiguda uchwala co następuje :

 

§ 1

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stawiguda”, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Maria Dąbrowska

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1623
25 czerwca 2010 14:31 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 14:30 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:30 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany