Uchwały Rady

Uchwala Nr XXIV/181/09 z dnia 09.09. 2009 r. w sprawie: zmiany statutów sołectw Gminy Stawiguda.

Uchwala Nr XXIV/181/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 09.09. 2009 r.

 

 

w sprawie: zmiany statutów sołectw Gminy Stawiguda  

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 7 oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pózn zm./ w związku z art. 1 ust. 3 i 4, art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu soleckim /Dz. U. Nr 52 poz. 240/ Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:                                                              

§1

 

W statucie:

1. sołectwa „Bartąg” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

2. sołectwa „Bartążek” stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

3. sołectwa „Dorotowo” stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

4. sołectwa „Gągławki” stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

5. sołectwa „Gryźliny” stanowiącego załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

6. sołectwa „Jaroty” stanowiącego załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

7. sołectwa „Majdy-Kręsk” stanowiącego załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

8. sołectwa „Miodówko” stanowiącego załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

9. sołectwa „Pluski” stanowiącego załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

10. sołectwa „Ruś” stanowiącego załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

11. sołectwa „Stawiguda” stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

12. sołectwa „Tomaszkowo” stanowiącego załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

13. sołectwa „Wymój” stanowiącego załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/86/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda,

wprowadza się następujące zmiany:                               

1). W § 7 dodaje się pkt. 6 i 7 w brzmieniu:

     „6. Wykorzystywanie środków finansowych przyznanych sołectwu w ramach funduszu soleckiego na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa.”

     „7. Decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w granicach określonych prawem.”

2). § 10 otrzymuje brzmienie:

     „1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.”  

    „2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1)     Przygotowywanie i zwoływanie zebrań wiejskich;

2)     Wykonywanie uchwal zebrania wiejskiego;                                                    

3)     Przekazywanie wójtowi uchwal i protokołów z zebrań wiejskich;                   

4)     Przedkładanie organom gminy wniosków dotyczących sołectwa;                    

5)     Gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi będącymi w dyspozycji sołectwa na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym statucie oraz zebrania wiejskiego;

6)     Zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń oraz kierowanie pracą rady sołeckiej;

7)     Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;            

8)     Udział w sesjach rady gminy na zasadach ustalonych w Statucie Gminy;   

9)     Organizowanie wspólnych przedsięwzięć mieszkańców sołectwa na rzecz miejscowej społeczności;   

10) Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed zebraniem wiejskim;        

11) Informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i sołectwa;        

12) Realizowanie innych zadań na rzecz sołectwa przypisanych organowi wykonawczemu sołectwa;”                                              

3). § 14 otrzymuje brzmienie: „Prawo do udziału w zebraniu wiejskim maja stali mieszkańcy  posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.”

4). W § 23 dodaje się pkt. 3, 4, 5 i 6 w brzmieniu:

     „3. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.”

     „4. W przypadku, gdy w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, o której mowa w pkt. 3, przeprowadza się ponowne glosowanie tajne z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszym glosowaniu uzyskali największą liczbę głosów ważnych.”

     „5. Jeżeli dwaj kandydaci na sołtysa biorący udział w ponownym głosowaniu uzyskają równą liczbę głosów ważnych, przeprowadza się kolejne glosowania do czasu uzyskania przez jednego z dwóch kandydatów liczby głosów, o której mowa w pkt. 2.”

      „6. Zebranie wiejskie w drodze uchwały zatwierdza wybór na sołtysa kandydata wyłonionego w tajnym głosowaniu.”

5). W § 24 dodaje się pkt. 3 i 4 w brzmieniu:

    „3. Prawo udziału w głosowaniu w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej mają stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy, obecni na zebraniu wiejskim.                                                                                                     

   „4. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru tych organów na nową kadencję.”

6). § 29 otrzymuje brzmienie:

   „1. Na środki finansowe będące w dyspozycji sołectwa składają się:

1)     Środki finansowe będące przyznane sołectwu w ramach funduszu sołeckiego, jeżeli rada gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie takiego funduszu w danym roku budżetowym;

2)     Inne środki niż te, o których mowa w pkt. 1 przyznane z budżetu gminy, jeżeli rada tak postanowi; 

3)     Wpływy uzyskane z gospodarowania powierzonym sołectwie mieniem gminnym i z innych przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców sołectwa;

4)     Darowizny na rzecz sołectwa;  

   „2. O sposobie wykorzystania i przeznaczeniu środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa decyduje zebranie wiejskie w drodze uchwały.”

   „3. Środki finansowe będące w dyspozycji sołectwa mogą być wykorzystane wyłącznie na realizacje statutowych celów i zadań sołectwa z zachowaniem zasad legalności, celowości i gospodarności określonych w przepisach szczególnych.                                

   „4. Środki finansowe stanowiące fundusz sołecki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 mogą być przyznane sołectwu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim.                                                                                               

   „5. Środki finansowe przyznane sołectwu w ramach funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone wyłącznie na realizacje przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy wyszczególnionymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i są zgodne ze strategia rozwoju gminy Stawiguda uchwaloną uchwalą Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.06.2009 r.

    „6. Środki finansowe stanowiące fundusz sołecki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 4 i 5 mogą być przeznaczone w szczególności na:

1)     remonty, modernizacje i utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej służących sołectwu i jego mieszkańcom, w tym świetlic wiejskich, świetlic socjoterapeutycznych, wiejskich domów kultury, bibliotek wiejskich i urządzeń przynależnych do tych obiektów;

2)     budowę, remonty i utrzymanie położonych na terenie sołectwa publicznych obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym boisk sportowych, placów zabaw, terenów zieleni, itp.;

3)     bieżące i doraźne remonty dróg, chodników i placów gminnych położonych na terenie sołectwa;         

4)     budowę, remonty i utrzymanie oświetlenia ulic i placów, wiat przystankowych;

5)     wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa oraz urządzeń promujących sołectwo; 

6)     zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego utrzymania i eksploatacji obiektów, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym materiałów budowlanych, kosiarek, paliwa, itp.;

7)     zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektów, o których mowa w pkt. 1 i 2, zgodnego z przeznaczeniem i właściwościami tych obiektów.”

7) . § 30 otrzymuje brzmienie:

   „1. Sołtys gospodaruje środkami finansowymi sołectwa, a w szczególności:

1)     Inicjuje działania i realizuje procedury mające na celu pozyskanie na rzecz sołectwa środków finansowych z różnych źródeł;

2)     Gospodaruje środkami finansowymi będącymi w dyspozycji sołectwa zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami prawomocnych uchwał zebrania wiejskiego;        

3)     Rozlicza się przed uprawnionymi organami z wydatkowania środków finansowych należących do sołectwa;                       

4)     Ponosi odpowiedzialność, za jakość i sposób wykonania przedsięwzięć finansowych ze środków będących w dyspozycji sołectwa;  

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1479
25 czerwca 2010 14:28 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:28 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany