Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/180/09 z dnia 09.09.2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Zamierzeń Inwestycyjnych Gminy Stawiguda na lata 2009- 2015.

Uchwała Nr XXIV/180/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 09.09.2009r.

 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Zamierzeń Inwestycyjnych Gminy Stawiguda              na lata 2009- 2015.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142  poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23  poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Wieloletni Plan Zamierzeń Inwestycyjnych Gminy Stawiguda na lata                  2009 – 2015 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Stawiguda Nr XX/138/04 z dnia 26.07.2004r. wraz z uchwałami zmieniającymi Nr XXI/148/04 z dnia 30.09.2004r., Nr XXI/198/05 z dnia 31.03.2005r. Nr XXVIII/204/05 z dnia 27.04.2005r, Nr XXXIV/238/05 z dnia 28.12.2005r.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                         

                                                                                                              Maria Dąbrowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1367
25 czerwca 2010 14:28 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 14:27 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:27 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany