Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXIV/179/09 z dnia 9 września 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXIV/179/09

RADY GMINY W STAWIGUDZIE

     z dnia 9 września 2009r.

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości  nieruchomości w wyniku podziału  nieruchomości

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U z 2002r. Nr 153, poz,1271, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; zm; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759; zm: Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175, poz.1457; zm; Dz. U. z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,zm; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974 nr 173, poz. 1218 ), w związku z art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, nr 281, poz. 2782, z 2005r. nr 130, poz. 1087, nr 169, poz.1420, nr 175, poz. 1459, z 2006r. nr 64, poz. 456, nr 104. poz. 708, nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007r. nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 59, poz.369, nr 220, poz.1412, z 2009r nr 19, poz.100, nr 42, poz.335 i 340, nr 98, poz.817.

 

 

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej naliczanej  z tytułu  wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Stawiguda.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26 kwietnia 2001r. Nr XIX/182/2001 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego .

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1299
25 czerwca 2010 14:25 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:25 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany