Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXIV/178/09 z dnia 09 września 2009r. w sprawie: likwidacji cz. drogi w obrębie geodezyjnym Pluski gmina Stawiguda.

 

U C H W A Ł A  Nr  XXIV/178/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia  09 września  2009r.

 

w sprawie:   likwidacji cz. drogi w obrębie geodezyjnym  Pluski   gmina Stawiguda.

 

 

                  Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2, art.18 ust. 2  pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z  2001r. Dz.U. Nr 142,  poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  z 2003r. Nr 80 poz. 717), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)  -  Rada Gminy w Stawigudzie   u c h w a l a  , co następuje :

§ 1

 

Likwiduje się  cz. drogi gminnej, położonej wzdłuż  działki nr 315/6,  w obrębie geodezyjnym Pluski,  gmina Stawiguda, oznaczonej  w rejestrze gruntów  jako działka    nr  317   zgodnie z załącznikiem graficznym . 

§ 2

 

Lokalizacja drogi przedstawiona jest na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiąca integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od dnia  ogłoszenia. 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1653
25 czerwca 2010 14:19 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 14:10 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:10 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany