Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/177/09 z dnia 9 września 2009 w sprawie: zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr IV/23/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06.02.2007r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Miodówko, gmina Stawiguda.

 

 

                                                    Uchwała  Nr XXIV/177/09

                                           Rady Gminy w Stawigudzie

                                                 z dnia 9 września 2009

 

 

w sprawie: zmiany  załącznika graficznego do Uchwały Nr IV/23/07 Rady Gminy w

                   Stawigudzie  z dnia 06.02.2007r. w sprawie  przystąpienia do opracowania

                   miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części obrębu

                   Miodówko, gmina Stawiguda.

 

 

 

               Na podst.  art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492,z 2005 Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635; z 2007r. Nr 127,poz.880) Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

                                                                  § 1

 

 

Załącznikowi  graficznemu do Uchwały Nr IV/23/07 Rady Gminy w Stawigudzie  z dnia 06.02.2007r..  w sprawie  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części obrębu  Miodówko, gmina Stawiguda, nadaje się treść  jak w załączniku  do uchwały,  który stanowi jej  integralną część.

 

                                                                  § 2

 

 

Zakres opracowania określa art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z zm. )

 

                                                                  § 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

                                                                 § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1428
25 czerwca 2010 14:08 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 14:07 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:06 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany