Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/176/09 z dnia 9 września 2009 w sprawie: zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XX/156/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26.03.2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty, gmina Stawiguda.

Uchwała  Nr XXIV/176/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia  9 września  2009

 

 

w sprawie: zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XX/156/09 Rady Gminy w

                  Stawigudzie  z dnia 26.03.2009r.  w sprawie  przystąpienia do opracowania

                  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty,

                  gmina Stawiguda

 

 

               Na podst.  Art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492) Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

                                                                  § 1

 

Załącznikowi   graficznemu   do Uchwały Nr XX/156/09 Rady Gminy w

Stawigudzie  z dnia 26.03.2009r.  w sprawie  przystąpienia do opracowania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty,

gmina Stawiguda nadaje się  treść jak w załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.

                                                                 § 2

 

Obszar o którym mowa w § 1, w  Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Stawiguda  objęty jest zapisem:

 

a)  „Tereny zabudowy  mieszkalno – usługowej ”

 

                                                                  § 3

 

Granice terenu o którym mowa w  & 1 określone zostały na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 4

 

Zakres opracowania określa art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z zm. )

 

                                                                 § 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

                                                                  § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń. 

 

                                                                  Przewodniczący  Rady  Gminy                                                                                                                                                                           

                                                                          Maria Dąbrowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1666
25 czerwca 2010 14:02 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 14:01 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 14:01 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany