Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXIV/175/2009 z dnia 09 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda.

UCHWAŁA Nr  XXIV/175/2009

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 09 września 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 Nr 127, poz.880, z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Stawiguda, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda,  uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda” zwany dalej planem.

 

§ 2. Zakres i granice planu zostały określone w Uchwale Nr XX/155/09 z dnia 26 marca 2009 r. Rady Gminy Stawiguda w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stawiguda” (zmiana dotyczy centrum Stawigudy) w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda.

 

§ 3. Uchwalony plan składa się:

 

1) z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

 

2) z rysunku w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda”;

 

3) z rozstrzygnięcia w sprawie: zgodności planu z ustaleniami studium, rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne – dotyczące całego terenu

 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

2) rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów z istniejącymi drogami publicznymi;

 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki intensywności zabudowy;

 

5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody;

 

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

§ 5. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i oznaczeń:

 

1) budynek adaptowany - oznacza budynek istniejący do zachowania, budynki adaptowane mogą podlegać rozbiórce i odbudowie, przebudowie, rozbudowie łącznie ze zmianą funkcji na zasadach określonych dla poszczególnych terenów,

 

2) linia zabudowy nieprzekraczalna - oznacza linię, poza którą nie można sytuować żadnego elementu budynku, chyba że ustalenia dla poszczególnych terenów mówią inaczej;

 

3) linia zabudowy obowiązująca - oznacza linię wzdłuż której należy sytuować minimum 70% jednej z elewacji budynku z możliwością wysunięcia okapów i gzymsów do 0,5 m, loggii i wykuszów do 1,0 m, schodów zewnętrznych do 1,3 m;

 

4) teren elementarny – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony odrębnym symbolem;

 

5) wskaźnik zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek łącznej powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej;

 

6) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć sposób mierzenia wysokości budynku określony w przepisach w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

§ 6. 1. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie:

 

1) granic obszaru opracowania planu;

 

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, MU, U, UE, ZP, KD, KDW, Kx, Ti;

 

4) linii zabudowy;

 

5) oznaczeń liniowych urządzeń infrastruktury technicznej określające ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach budowlanych.

 

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem:

 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych;

 

2) zasady i warunki podziału na działki budowlane zostały określone w ustaleniach dla poszczególnych terenów elementarnych;

 

3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem, teren należy użytkować w sposób dotychczasowy;

 

4) wprowadza się na całym obszarze objętym opracowaniem zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,8m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

 

5) nie dopuszcza się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych w przepisach o ochronie środowiska do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisku oraz  dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

 

2) dla całego terenu objętego opracowaniem ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

3) w celu ochrony wartości przyrodniczo – krajobrazowych terenu obowiązuje zakaz prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, wykraczających ponad niezbędne minimum do realizacji zabudowy oraz realizacji układu komunikacyjnego.

 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury:

 

na terenie objętym granicami opracowania nie znajdują się obszary i obiekty podlegające ochronie prawnej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

4. Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną:

 

1) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg lub ciągów pieszych;

 

2) w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą, bez konieczności zmiany niniejszego planu;

 

3) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego - nie dopuszcza się stosowania indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę;

 

4) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków – nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych w postaci zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków;

 

5) wody opadowe z dróg i placów utwardzonych należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej, na terenach zabudowy zagospodarowanie wód opadowych w granicach własnych działki;

 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – na zasadach ustalonych przez operatora sieci w nawiązaniu do istniejącej sieci energetycznej, sieć energetyczną należy prowadzić jako podziemną w liniach rozgraniczających dróg;

 

7) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci zgodnie z warunkami dysponenta sieci;

 

8) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych;

 

9) gromadzenie odpadów stałych – w granicach własnych działki zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami – nie dopuszcza się utylizacji odpadów w granicach własnych działki.

 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

 

1) połączenie komunikacyjne całego terenu  realizowane jest drogami wewnętrznymi oznaczonymi symbolem KDW włączonymi do dróg publicznych (powiatowych): ulicy Warszawskiej oznaczonej symbolem KD.01 i ulicy Olsztyńskiej oznaczonej symbolem KD.02;

 

2) dopuszcza się przebudowę skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Olsztyńską zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

 

3) w przypadku przebudowy ulicy Warszawskiej dopuszcza się wyznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż całej ulicy.

 

6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej:

 

1) wykonanie parkingu publicznego oznaczonego symbolem KP.01.

 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - w granicach planu wyznaczono tereny oznaczone symbolami ZP/KP i KP jako przestrzeń publiczną ogólnodostępną.

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania

 

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 

Symbol terenu elementarnego

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

MN.01

 

Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej

 

1) istniejąca zabudowa adaptowana;

 

2) zasady i warunki podziału:  minimalna powierzchnia działki - 800 m2, dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek na polepszenie warunków zagospodarowania oraz obsługę komunikacyjną;

 

3) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej, dopuszcza się lokalizację wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu;

 

4) zabudowa realizowana w formie wolnostojącej;

 

5) maksymalna wysokość zabudowy: budynek mieszkalny – dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, budynek gospodarczy lub garaż – nie więcej niż 6,0 m;

 

6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką w kolorze historycznej dachówki ceramicznej, dach budynku gospodarczego lub garażowego należy wykonać w nawiązaniu do budynku głównego;

 

7) linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

8) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60% powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

 

9) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych działki;

 

10) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

MU.01

 

Tereny zabudowy mieszkalno - usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa.

Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe realizowane jako wbudowane, zabudowa gospodarcza lub garażowa.

 

1) zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, minimalna szerokość frontu działki – 25m;

 

2) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze;

 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

5) wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większa niż 6 m - geometrię dachów należy kształtować w nawiązaniu do budynku głównego;

 

6) wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,40;

 

7) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

 

8) miejsca postojowe w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej usług.

 

9) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

MU.02

 

Tereny zabudowy mieszkalno - usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa.

Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe realizowane jako wbudowane.

 

1) istniejąca zabudowa adaptowana;

 

2) zabudowa realizowana w formie szeregowej lub bliźniaczej;

3) zasady i warunki podziału – minimalna szerokość frontu działki – 10 m;

 

4) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia jako użytkowe poddasze;

 

5) obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

6) dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

7) wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,70;

 

8) powierzchni biologicznie czynnej nie ustala się;

 

9) miejsca postojowe w granicach własnych działki lub na terenie przestrzeni publicznej w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej usług.

 

10) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

MU.03

 

Tereny zabudowy mieszkalno - usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa.

Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe realizowane jako wbudowane.

 

1) zabudowa realizowana w formie szeregowej  zabudowy kamienicznej;

 

2) zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia działki 900 m2;

 

3) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne;

 

4) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

5) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej położonej od strony zachodniej (wzdłuż ulicy Warszawskiej);

 

6) dachy strome, symetryczne o nachyleniu połaci nie większym niż 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach  czerwieni;

 

7) wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,70;

 

8) powierzchni biologicznie czynnej nie ustala się;

 

9) miejsca postojowe w granicach własnych działki lub na terenie przestrzeni publicznej w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług;

 

10) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

MU.04

 

Tereny zabudowy mieszkalno - usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa.

Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe realizowane jako wbudowane.

 

1) istniejąca zabudowa adaptowana;

 

2) zabudowa realizowana w formie szeregowej  zabudowy kamienicznej;

 

3) zasady i warunki podziału – minimalna szerokość frontu działki – 9,0 m, minimalna powierzchnia działki 200 m2;

 

4) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia jako użytkowe poddasze;

 

5) obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami planu, poza nieprzekraczalną linię zabudowy dopuszcza się wysunięcie (nadwieszenie) drugiej i trzeciej kondygnacji w nawiązaniu do istniejącego budynku;

 

7) dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

8) wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,70;

 

9) powierzchni biologicznie czynnej nie ustala się;

 

10) miejsca postojowe w granicach własnych działki lub na terenie przestrzeni publicznej w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej usług.

 

11) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

U.01

 

Teren zabudowy usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym w szczególności usługi publiczne oświaty, edukacji, administracji i pomocy społecznej.

 

Przeznaczenie uzupełniające: tereny rekreacji i sportu.

 

1) teren położony w sąsiedztwie obiektu objętego wpisem do rejestru zabytków (kościół) – wszelkie prace budowlane należy uzgodnić z WUOZ w Olsztynie;

 

2) zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia działki 2000 m2;

 

3) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne;

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

5) geometria dachów – dach wielospadowy stromy o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 30 – 45 stopni, kryty dachówką w kolorze historycznej dachówki ceramicznej;

 

6) wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,70;

 

7) powierzchni biologicznie czynnej nie ustala się;

 

8) miejsca postojowe w granicach własnych działki lub na terenie przestrzeni publicznej w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług;

 

9) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

UH.01

Teren zabudowy usług i handlu

 

1) zasady i warunki podziału:  minimalna powierzchnia działki - 200 m2;

 

2) zabudowa realizowana w formie wolnostojącej;

 

3) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe jednak nie więcej niż 7,0 m;

 

4) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 stopni, kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

5) wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,70;

 

6) miejsca postojowe w granicach własnych działki lub na terenie przestrzeni publicznej w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług;

 

7) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

ZP.01

Tereny zieleni urządzonej

 

1) teren przestrzeni publicznej ogólnodostępnej;

 

2) obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury;

 

3) dopuszcza się urządzenie pasażu pieszego powiązanego z ulicą Olsztyńską.

 

ZP/KP

Tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem parkingu

 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

 

2) obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz miejsc postojowych;

 

3) dopuszcza się urządzenie parkingu utwardzonego.

 

KD.01

 

Tereny drogi publicznej

 

1) teren istniejącej ulicy Warszawskiej w klasie technicznej ulicy zbiorczej Z;

 

2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m;

 

3) minimalna szerokość jezdni – 5,5 m;

 

4) dopuszcza się usytuowanie miejsc parkingowych w pasie drogowym.

 

KD.02

 

Tereny drogi publicznej

 

1) teren istniejącej ulicy Olsztyńskiej w klasie technicznej ulicy zbiorczej Z;

 

2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m;

 

3) minimalna szerokość jezdni – 5,5 m.

 

KDW.01

KDW.02

KDW.03

 

 

Tereny dróg wewnętrznych

 

1) szerokość pasa drogowego – zgodnie z istniejącym podziałem;

 

2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

KP.01

 

Tereny parkingu publicznego

 

1) teren przestrzeni publicznej ogólnodostępnej;

 

2) parking o nawierzchni utwardzonej;

 

3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

KP.02

 

Tereny istniejącej pętli autobusowej

 

1) teren przestrzeni publicznej ogólnodostępnej;

 

2) dopuszcza się lokalizację wiaty przystankowej;

 

3) dopuszcza się możliwość przebudowy w celu połączenia ulicy Jaśminowej z ulicą Warszawską

 

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następującej wysokości:

 

przeznaczenie terenu

 

stawka procentowa (%)

MN, MU, U, UH

20%

ZP

nie ma zastosowania

KD, KDW, KP

nie ma zastosowania

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1964
25 czerwca 2010 13:57 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 13:56 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 13:51 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany